Toplam Ziyaretçi Sayısı : 415.991    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 114    Son Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Tel : 0216 345 35 25

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Şubeleri Çalışma Yönetmeliği 26 Mart 2000 Tarihli Değişiklikler

YÖNETMELİK NO : 05
KABUL TARİHİ : 18.07.1998

TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ ŞUBELERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TANIM


MADDE 1- Bu yönetmelik Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği şubelerinin çalışmaları ve Genel Merkez ile ilişkilerini düzenler.

Bu Yönetmelikte yer alan;

Dernek : Genel Merkezi.
Şube : Tüm Şubeleri.
Üye : Şubelere kayıtlı üyeleri ifade eder.

KAPSAM

MADDE 2- Bu Yönetmelik şubeler, şubeler arası ve Genel Merkezle ilişkilerini kapsar.

AMAÇ

MADDE 3- Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Ana Tüzüğün şubelere ilişkin düzenlemelerini tüm ayrıntılarıyla açıklamak.

b) Tüzükte yoruma ihtiyaç duyulan alanları düzenlemek.

c) Şube üye,şubeler arası ve şube genel merkez ilişkilerini belirli bir sistem içerisine sokmak ve tarafların yükümlülüklerini düzenlemek.

d) Dernek bütünlüğünün korunması için gerekli koordinasyon, işbirliği ve dayanışmayı sağlamak.

ÜYELİK

MADDE 4-

1) BAŞVURU: Medeni haklarını kullanma ehliyeti bulunan, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir ilk ve orta dereceli okula devam etmeyen herkes bir dilekçe ile ikamet etmekte olduğu ildeki şube başkanlığına üyelik için başvuruda bulunur. Dilekçe ekinde ;

a- İkametgah İlmühaberi,

b- Nüfus Cüzdan Sureti,

c- Özür Durumunu Gösterir Belge

d- Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödentilere ait Şubece ayrı ayrı düzenlenmiş Alındı Belgelerinin birer örneği bulunur.

2) BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE KABULÜ: Yukarıdaki şartları taşıyan başvurular başvurunun yapıldığı Şube Yönetim Kurulu tarafından 30 günlük süre içerisinde incelenerek karara bağlanır. İnceleme:

a- Dernekler Kanunu,

b- Ana Tüzük,

c- Örf ve Adetler,

d- Başvuru sahibi hakkında edinilen bilgi ile taşıdığı vasıflar bakımından yapılır.

3) ONAY VE TESCİL: Şube Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen başvuru sahibinin üyeliği en çok 30 günlük süre içerisinde Genel Başkanlığa aşağıdaki şekilde sunulur.

a- Şube tarafından Genel Başkanlığa yazılmış bir yazı ile yazı ekinde bulunan ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan sureti ve özür durumunu gösterir belge,

b- Yazıda,

ba) Başvuru dilekçesinin evrak kayıt numarası

bb) Yönetim Kurulu Kararının tarih ve numarası

bc) Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödentiye ait Alındı Belgelerinin seri numaraları ve tarihleri yer alır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından durum 30 günlük süre içersinde karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde ilgili şubeye bildirilir.

Şu kadar ki Ana Tüzüğün 4. Maddesine aykırı bir durumun söz konusu olması halinde durumun yeniden incelenebilmesi için konu bir sonraki Yönetim Kuruluna bırakılır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanan başvuru sahibinin üyeliği kesinleşir ve Genel Merkez üye kütüğüne tescil edilir.

Genel Merkezce onaya ilişkin şubeye gönderilen yazı ekinde üye kayıt kütüğünün bir örneği de yer alır ve buna başvuru esnasında elde edilen bilgilerin bütünü ile genel üye ve şube üye numaraları da işlenir.

Ayrıca başvuru esnasında bir fotoğrafın gönderilmesi halinde üye adına düzenlenecek kimlik kartı da onay yazısına eklenir.

4) İTİRAZ (değişik 26.03.2000/523) Şube yönetim kurulu tarafından onay yazısını takip eden 15 günlük süre içerisinde Durum başvuru sahibine iletilir

Ana tüzüğün 4.5.6.ve 7. Maddeleriyle ilgili itirazlar kararı veren Genel Merkez Yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

GENEL KURUL

MADDE 5-

1) OLUŞUMU: Şube Genel Kurulu üyeliği kesinleşen ve Genel Kurul tarihinden en az 20 gün önce şubeye kaydı yapılmış olan üyelerden oluşur.

Ancak düzenlenen hazirun cetveli ile Genel Merkez kayıtlarının uyumsuzluğu halinde cetvel Genel Merkez kayıtlarına göre düzeltilir.

2. ÇAĞRI USULÜ (değişik 26.03.2000/523): Şube Genel Kurulu aşağıdaki şekilde toplantıya çağrılır.

a- Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce toplantı tarihi ve gündemi nüfusu yüz binden az olan yerlerde yerel, yasal sesli yayın araçlarıyla, nüfusu yüz binden fazla olan yerlerde ise mahalli bir gazete ile ilan edilir.

B) Toplantının iptali,veya ertelenmesi hallerinde de değişiklik yine aynı araçlarla duyurulur, b- Düzenlenen hazirun cetveli, Genel Kurul tarih ve gündemi ile Genel Kurulun ilanına ilişkin belgenin bir örneği toplantı tarihinden en az 15 gün önce mahallin mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

c- Yine aynı süreye bağlı kalınarak toplantı gündemi ve yeri yazılı olarak üyelere bildirilir,

d- Aynı süre içerisinde toplantı gündemi ile yeri saati ile genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin bir listesi Genel Merkeze bildirilir.

3) Yeter sayının temini, yapılış şekli,oy kullanma ve karar nisabı Ana Tüzüğün 10, 11 ve 13. Maddelerine uygun olmak zorundadır.

4) GÖREV VE YETKİLERİ:

a- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarını incelemek ve sonuçlarını karara bağlamak.

b- Tahmini bütçeyi Yönetim Kurulunca hazırlandığı şekilde veya değiştirerek kabul etmek

Ancak Genel Merkez bütçesinde yer almayan bir fasıl bütçeye konulamaz çıkartma yapılabilir.

c-Organları seçmek.

d-Gerekli gördüğü konularda araştırma komisyonları kurmak, raporlarını görüşerek karara bağlamak.

e- Genel Merkez Genel Kuruluna katılabilme vasfına sahip üyeler arasından Genel Merkez Yönetim Kurulundaki şube kontenjanının 2 katı olmak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu adaylarını seçmek.

f-Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisini vermek.

5) TOPLANTI ZAMANI: Şube Genel Kurulunun hangi ayda yapılacağı Şube Yönetim

Kurulu tarafından bir önceki yıl içerisinde belirlenerek Genel Merkeze bildirilir. Belirtilen süre içerisinde belirlenmeyen Genel Kurul tarihleri Genel Merkez Yönetim Kurulları veya yetkilendireceği organlar tarafından belirlenir ve şubeye bildirilir. Şube Genel Kurullarının 20 Eylül gününe kadar sonuçlandırılması zorunludur.

6) GENEL MERKEZE GÖNDERİLECEK BELGELER: Şubeler genel kurulu takip eden 30 günlük süre içerisinde genel merkeze; genel kurul tutanağı, genel kurul sonuç bildirimi, 2 yıllık kesin hesap bilanço, 2 yıllık tahmini bütçe, yönetim kurulu faaliyet raporu ile genel merkez yönetim kuruluna aday olarak şube genel kurulunca seçilmiş temsilci listesinden birer adet gönderir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 6- (Değişik 26.03.2000/523) Şube Yönetim Kurulları; bir önceki yıl sonu itibarıyla aidat borcu bulunmayan üyeler arasından 7 asıl ve 5 yedek üye olmak üzere iki yıllık bir süre için Genel Kurulca seçilir. Şube Yönetim Kurulu listenin başındaki üyenin belirleyeceği yer ve saatte 3 günlük süreyi aşmamak şartıyla, ilk toplantısını ve görev dağılımını yapar. Yönetim Kurulunun seçimi ile tamamlanması, Toplantı zamanı;görev ve yetkileri Ana Tüzüğün 15/B,15/C, 16,17 ve 18. Maddelerinde düzenlenmiştir.

Seçilen yönetim kurulu listesi ile yönetim kurulunda yapılacak tüm görev dağılımı ve değişiklikleri 10 günlük süre içerisinde genel merkeze bildirilir. Gelen bilgiler ışığında genel başkanlıkça yönetim kurulu üyelerinin görevlerini belirten birer kimlik kartı soğuk damgalı olarak bilgilerin genel merkeze ulaştığı tarihi takip eden 7 günlük süre içerisinde tanzim edilerek şubeye gönderilir

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 7- (Değişik 26.03.2000/523)

1) BAŞKAN:

a-Şubeyi özel ve tüzel kişilerle idari ve kazai merciler önünde temsil eder.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve toplantıya çağırır,

c- Şube adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.

d- İdari konularda Genel sekreter ile, mali konularda mali sekreter ile birlikte imza atar.

E- Organlara seçilenleri 7 gün içinde Mülki Amirliğine ve genel kurulda görüşülerek kabul edilen faaliyet raporu, kesin hesap bilanço, tahmini bütçe, genel merkez yönetim kurulu adayları, genel kurul tutanağı ve sonuç bildirimini 30, günlük süre içerisinde; Yönetim kurulundaki görev dağılımı ve değişikliklerini karar tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde genel merkeze gönderir.

F- 48 saatten fazla il dışında bulunacağı haller genel merkeze yazılı olarak bildirilir.

2-BAŞKAN VEKİLİ: Başkanın yazılı bildirimi ile geçici veya sürekli ayrılmalarında görev ve yetkilerinı kullanır. Başkanın ve diğer yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirir

3-ŞUBE GENEL SEKRETERİ-

a-Şubenin bütün yazışmalarını yürütür.

b- Yönetim kurulu gündemini hazırlar ve üyelere gönderir.

c-Şube bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerininyürütür.

d-Başkanla birlikte yazışmaları imzalar.

e- Yönetim Kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim ederek imzalatır ve üye kayıt defterini tutar.

f- Başkan ve vekilinin geçici veya sürekli ayrılmalarında, başkanın yazılı bildirimi ile belirlediği görev ve yetkilerini kullanır.

g- Üyelik başvurularını, ihraç, istifa ve düşme şartlarının oluşup oluşmadığını usulüne uygun takip eder.

h- Üyeler hakkında gerekli araştırma ve incelemeleri yapar,

ı- Hazirun cetvelini düzenler.

4) MALİ SEKRETER:

a- Şube gelirlerini tahsil eder.

b- Gerekli harcamaları yapar.

c-Gelir kaynaklarının artırılması ve geliştirilmesi için çalışır.

d-Başkan ile birlikte mali yazışmaları imzalar.

e- Genel kurula sunulacak mali raporu, kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi Yönetim Kurulu adına hazırlar.

f-Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satım ve ıskatını yapar

g- Alındı belgelerini temin eder. gelir ve gidere ilişkin belgeleri saklar.

h- Harcamalarla ilgili bilgileri ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.

ı- Tahsilat yapacak yetkilileri tespit ederek Yönetim kuruluna sunar ve tahsildarları denetler. - - j- Ödentilerin süresi içerisinde ödenmelerini sağlar, süresinde gerçekleştirilmeyen ödentilerle ilgili raporu Yönetim kuruluna sunar.

k- Genel kurulca Yönetim Kuruluna verilen fasıllar arası aktarma yetkisini Yönetim kurulu adına kullanır.

l-Personelin mali haklarını tespit eder. Muhasebe evraklarını usulüne uygun tutar.

5-Eğitim. Ve Kültür Raportörü. İstihdam Raportörü Ve Sosyal İşler Raportörünün Görev Ve " yetkileri ana tüzüğün 20. Maddesi GH ve I bentlerinde düzenlenmiştir:

YÜRÜTME KURULU,

Madde 8- 26.03.2000 tarih ve 523 No.lu kararla yürürlükten kalkmıştır.

DENETLEME KURULU,

Madde 9- değisik 26.03 2000/523)Denetleme Kurulunun teşkili, çalışma şekil ve esasları ile görev ve . yetkileri Ana tüzüğün 23 ve 24. maddelerinde düzenlenmiştir.'

MALİ HÜKÜMLER-

Madde 10-(Değişik 26.03.2000/523

1-GELİRLER,

a) Giriş ödentisi: üyelik başvurusunda bulunan aday belgeleri ile birlikte brüt asgari ücretin %3ü tutarındaki giriş ödentisini ŞUBE hesabına yatırır. Giriş ödentisi 3.270.000 TL den az olamaz,

Başvurunun reddi yahut üyeliğin düşmesi hallerinde giriş ödentisi geri ödenmez

b)Yıllık ödenti; Her üye ana tüzüğün 25/B bendi uyarınca genel merkez yönetim kurulu tarafından şubeler için ayrı ayrı belirlenen yıllık ödentiyi yılda bir defa öder. 15 Kasım gününe kadar yıllık ödentisini ödemeyen üyeler 31 Aralık gününe kadar borçlarını ödemeleri konusunda uyarılırlar,buna rağmen yıllık ödentisini ödememeye devam eden veya sürenin dolumundan sonra ödeyen, yıllık ödentisini ödeyen üyelerin yararlandığı haklardan yararlanamaz. Genel Merkez yönetim kurulu kararıyla yıllık ödentilerde yapılacak değişiklik tarihine kadar borcunu ödemeyen üyeler eski borçlarını yeni tarife üzerinden öderler. Şubeler 30 Ocak gününe kadar bir önceki yılda aidatı ödeyen üyelerin adları ile ödeme tarih makbuz numaralarını Genel Merkeze bildirmekle yükümlüdürler,

Bu listelerde belirtilmeyen üyelerin yıllık ödenti ödeyenlerce kullanılan haklardan faydalanabilmeleri için şubenin gerekli düzeltme ile birlikte yıllık ödentinin 1/2 si tutarındaki parayı genel merkezde oluşturulacak olan şube fonuna yatırması gerekecektir.

C) Devlet Bütçesi,katma bütçeli daireler,kamu iktisadi teşebbüsleri ile kanunda kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin yardım alabilecekleri belirtilen kurum ve kuruluşlardan alınacak yardımlar.

D) -Çeşitli kişi ve kuruluşlardan sağlanan bağışlar,

E) - Balo, konser, kermes,kokteyl,piyango, pul ve takvim gelirleri.

F) -Kanuni faiz gelirleri

G) -Derneğin hizmet ve girişimlerinden elde edilecek gelirler.

H) -Menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler.

İ) -Yardım toplama hakkındaki yasa ve mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar

J) - Dernekçe gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler ile yatırımlar için üyelerden talep edilecek ek ödentiler.

K) -Çeşitli tazminat ve cezalar.

L) - İktisadi işletme gelirleri.

M) -Genel Merkezce düzenlenen gelir getirici faaliyetlerden elde edilen prim ve ikramiyeler dışında kalan net gelirinden organizasyonda şubenin katkısı oranında alınan %50'lik paylar,

N) - Diğer gelirler.

2)GİDERLER

A-PERSONEL GİDERLERİ

aa) Ücretler,

bb) Yolluklar,

cc) Avans ve harcırahlar,

çç) Prim,sosyal yardımlar,ikramiyeler,

dd) Vergi ve sigorta primleri.

B- TAHSİLAT KARŞILIĞI ÜCRETLER

C- İDARİ GİDERLER

aa) Kira,

bb) Aydınlatma,

cc) Isıtma,

çç) Temizlik,

dd) Kırtasiye

ee) Demirbaş,

ff) Noter,Mahkeme giderleri vea diğer resim,cezalar,

Gg) Demirbaş,

hh) Haberleşme giderleri,

ii) Temsil ve ağırlama harcamaları,

jj) Taşıma ve taşıt giderleri.

D- YATIRIM GİDERLERİ

Amaca uygun yapılacak olan imalat,inşaat ve gayrimenkul edinme ile kurulu tesislerin işletmesine ilişkin giderler.

E-Dernekçe gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin burs, kütüphane,yayın ve benzeri konulara ilişkin giderler.

F-Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla faaliyetlere ilişkin oluşturulan fonlara katkı amacıyla alınan paylar.

G-DÜŞÜNÜLMEYEN GİDERLER

Yıl içerisinde elde edilen dernek gelirlerinin, gelirin elde edilmesine ilişkin harcamalar dışında kalan meblağın ancak%40'ı genel giderlere harcanabilir. Bu değerlendirme her şube ve Genel Merkez için ayrı ayrı yapılır. Genel giderlerin neler olduğu Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca yapılacak yönetmelikle belirlenir.

3- Gelir ve giderlerde usul ana tüzüğün 27. Maddesinde düzenlenmiştir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

MADDE 11- (Değişik 26.03.2000/523)

A-Üye Kayıt Defteri, derneğe üye olanların adı ve açık kimlikleri üyeliğe kabul edildikleri Yönetim Kurulu karar tarih ve numaraları sırasıyla ve yıllık ödentileri bu deftere işlenir.

B- Karar Defteri. Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.

C- Denetleme Kurulu Karar Defteri, Denetleme Kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı Denetleme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır..

D- Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri, gelen ve giden evrak bu deftere tarih ve numara sırası ile,işlenir. Gelen evrakın aslı ile giden evrakın kopyası dosyasında saklanır.

E- Gelir ve Gider Defteri,dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, bu defterde gösterilir. Gelir ve giderlerle ilgili bütün belgeler özel dosyasında muhafaza edilir.

F- Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

G- Alındı Belgesi Kayıt Defteri, alındı belgeleri bu deftere numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle alındı belgesi kayıt defterine kaydolunur.

H- Demirbaş Kayıt Defteri, derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

ŞUBELERİN GENEL MERKEZDE TEMSİLİ

MADDE 12-(Değişik 26.03.2000/523) Genel Merkeze kayıtlı üye sayısı 5000'i aşmadıkça aidat borcu bulunmayan ve adına dayanışma sandığına gerekli ödentisi yapılan her üye Genel Merkez Genel Kuruluna katılabilir.

Genel Merkeze kayıtlı üye sayısının 5000'i aşmasıyla . birlikte şube Genel Kurullarınca seçilen aidat borcu bulunmayan üyelerin yarısı kadar delege Genel Merkez Genel Kurulu'na katılır. Kayıtlı üye sayısının her 5000 diliminde delege paydası bir rakam büyütülür .

ŞubelerGenel Merkez Yönetim Kurulu'nda üye sayılarının çevre nüfusuna oranlanmasıyla elde edilen sayıların toplamının genel merkez yönetim kurulundaki şube kontenjanına bölünmesi sonucu elde edilen sayı ölçüsünde temsil edilir.

Şube Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmek üzere payına düşen temsilci sayısının iki katını Genel kurulunda seçer.

ŞUBELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 13:

1- HAKLARI:

a) Aidat borcu bulunmayan üyeleriyle genel kurula katılmak.

b) Şube genel kurulu tarafından seçilen temsilciler kanalıyla genel merkez yönetim kurulunda temsil edilmek.

c) Genel merkez tarafından üretilen hizmetlerden şartlarını yerine getirerek yararlanmak ve üyelerinin yararlanmasını sağlamak.

d) Kullanımlarındaki derneğe ait gayrimenkulun satışına ilişkin bir kararın genel merkez yönetim kurulunca alınması halinde yönetim kurulu olarak muvafakat edip etmemeyi karara bağlamak.

2- YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

a) Ana tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen amacı yerine getirmek.

b) Genel merkez ve genel merkez yönetim kurulu kararlarına uymak.

c) Genel merkezce farklı bir talepte bulunulmadıkça 6 aylık dönemler halinde faaliyet raporlarını, Ocak,Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aidat borcunu ödeyenlere ait listeyi genel merkeze göndermek.

d) Şube yürütme kurulu olarak genel merkez yürütme kurulu kararlarına uymak ve genel merkez yönetim kurulu kararlarının tebellüğ tarihinden itibaren 1 haftalık süre içerisinde şubede uygulanmasına başlamak.

e) Şube genel kurul tarihlerini ay itibariyle bir önceki yılın sonuna kadar belirleyerek genel merkeze bildirmek veya bu süre içerisinde bildirimin yapılmaması halinde ise genel merkez yönetim kurulunca belirlenen tarihte genel kurulu yapmak.

f) Bu yönetmeliğin 5.maddesine göre yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri tamamlamak.

ŞUBELERİN KAPATILMASI

MADDE 14- Üye sayısı veya gelir veya faaliyet açısından 3 yıl üst üste gelişme kaydetmeyen şube, geçerli bir mazeret beyan etmediği takdirde genel merkez yönetim kurulu tarafından kapatılır. Kapatılan şubelere ait tüm malvarlığı genel merkeze kalır.

LOKAL- KÜTÜPHANE VE TÜZÜKLE ÖNGÖRÜLEN DİĞER TESİS VE İŞLETMELERİ AÇMAK

MADDE 15- Üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere genel merkez yönetim kurulunun onayı alınmak şartıyla gerekli prosedürleri tamamlanarak lokal ve kütüphaneler başta olmak üzere hizmete yönelik veya iktisadi amaçlı tesis ve işletmeler açılabilir.

ŞUBE FONU

MADDE 16- Bu fon genel merkez hesapları içerisinde yer almak üzere ayrı bir banka hesabında takip edilir.

2 yıllık çalışma süresini tamamlayan şubeler ile genel merkezin gelir getirici faaliyetleri nedeniyle yapmış oldukları giderlerin dışındaki brüt kazançlarının %5'i ile bu yönetmeliğe göre tahakkuk eden tazminat ve cezalar bu fonda toplanır. Fona bağlı elde edilecek faiz, nema ve temettüler bu fona dahil edilir.

Şube fonunda biriktirilen meblağın yarısı fon kaynaklarının arttırılmasında, %25'i yeni şube açılışlarında , %25'i ise mevcut şubelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Ancak genel merkezce şubelere ilişkin yapılan denetim, izleme ve koordine etme türünden faaliyetler bu fondan öncelikle finanse edilir. Şubelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelikle kullanılacak olan şube fonuna yönetim kurulu kararıyla ek katkılar yapılabilir.

Şube açılışlarıyla mevcut şubelerin ihtiyaçlarının karşılanması fon kaynaklarıyla sınırlı olması halinde yılda en az bir defa toplanacak olan genel başkan ve şube başkanlarından oluşan başkanlar kurulu tarafından planlanır ve alınan karar genel merkez yönetim kurulunca onaylanarak uygulanır.

Açılan yeni şubelere ilişkin genel merkezin yükümlülüğü

Madde 17-değişik 26.03.2000/523 Genel Merkez yönetim kurulunca açılışına izin verilen şubenin, açılış tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kira haberleşme ve büro hizmetlerine ilişkin giderleriasgari düzeyde genel merkezce karşılanır.

İkini yıl içerisinde ise şube kirasının şubece karşılanmasına ve büro araç gereçlerinin genel Merkezce sağlanması tamamlanır. İki yıllık süre sonunda çevre nüfusunun onbinde 2si oranında görme özürlüyü örgütleyebilen şubeye, Genel Merkez yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek maddi katkıyı sağlaması halinde, öncelikle şube fonundan olmak üzere ihtiyacı olan gayrımenkulün alınması ivedilikle sağlanır.

iki yıllık süre içerisinde ön görülen örgütlenme düzeyine erişemeyen şube genel merkez yönetim .. kararıyla kapatılır ve tüm malvarlığı genel merkeze devredilir.

BAŞKANLAR KURULU

MADDE 18- Genel Başkan ve Şube Başkanları Başkanlar Kurulu sıfatıyla dernek politikasına yön verme, mevcut sorunları tartışmak kısa ve orta vadeli geleceğe ait çalışmaları planlamak, şubeler arası ilişkilerin koordinasyonuna yardımcı olmak üzere genel başkanın belirleyeceği gündem yer ve saatte yılda en az iki kez toplanır. Kurul başkaca toplantılar yapmayı kararlaştırabilir. Sekreterya hizmetleri teşkilatlandırma sekreteri tarafından yerine getirilir.

YAPTIRIMLAR

MADDE 19- Dernek ana tüzüğünün 2. Maddesine aykırı hareket eden şubelerin bu durumu genel merkez yönetim kurulunca tespit edilirse şubenin faaliyeti geçici olarak durdurulur, şube yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin yetkileri askıya alınır ve konu teşkilatlandırma sekreterliğince hazırlanarak genel merkez yönetim kurulunca kabul edilen bir rapor ile ilk genel kurul toplantısına sunulur. Genel merkez genel kurulunun alacağı karar ile şube kapatılır veya yeniden faaliyete başlatılır.

MADDE 20- Bu yönetmeliğin 4. Maddesine göre usulüne uygun olmayan üyelik başvurusunu kabul eden şube, bu kusurundan dolayı şube fonuna giriş ödentisinin %50'sini öder ve başvuru geçersiz sayılır.

MADDE 21- Bu yönetmeliğin 4. Maddesinde öngörülen süre içerisinde genel merkeze bildirilmeyen üyelik başvuruları reddedilmiş ve süresi içerisinde genel merkezce onaylanmamış üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır.

MADDE 22- Bu yönetmelin 4.maddesinde belirtilen şekil şartlarına aykırı hareket eden şube veya genel merkez her kusurundan dolayı ayrı ayrı giriş ödentisinin %50'si tutarında tazminatı 30 günlük süre içerisinde şube fonuna yatırır.

MADDE 23- ( Değişik 26.03.2000/523) Bu yönetmeliğin 5.maddesine göre belirlenecek genel kurul takvimine aykırı hareket eden şube yönetim kurulu üyeleri giriş ödentisinin 100 katı tutarında, genel kuruldan 15 gün önce toplantıya ilişkin genel merkeze gönderilecek belgeleri eksik veya süresinden sonra gönderen veya genel kurulu takip eden 30 günlük süre içerisinde işlemleri tamamlamayan şube yönetim kurulu üyeleri giriş ödentisinin 3 katı tutarında cezai şartı şube fonuna yatırırlar ve doğan borçtan dolayı kararı imzalayan yönetim kurulu üyeleri veya uygulayıcıları müteselsilen sorumludurlar.

MADDE 24- (Değişik 26.03.2000/523) Bu yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen işlemleri zamanında yerine getirmeyen şube yönetim kurulu üyeleri ve genel merkez sorumluları giriş ödentisinin 3 katı tutarındaki cezayı şartı şube fonuna yatırır.

Ayrıca görev dağılım; ve değişikliklerini genel merkeze bildirildiği tarihe kadar ki zaman içerisinde alınan yönetim kurulu kararları ile yapılan işlemlerden doğan kusur ve zararlardan şube yönetim kurulu üyeleri şahsen sorumludur.

MADDE 25-(değişik 26.03.2000/523> Bu yönetmeliğin 7. maddesine aykırı şekilde görev yerinden ayrılan şube başkanı giriş ödentisi tutarında cezayı şartı şube fonuna yatırır.

MADDE 26- Bu yönetmeliğin 9.maddesine göre denetimin yapılmaması karşılığı şube yönetim kurulunun herhangi bir girişimde bulunmadığının tespiti halinde şube giriş ödentisinin 10 katı tutarında cezai şartı 30 günlük süre içerisinde şube fonuna yatırır.

MADDE 27- Bu yönetmeliğin 10.maddesinde gösterilen gider kalemleri arasında genel kurulca verilen bir yetkiye rağmen yönetim kurulu kararı olmaksızın değişiklik yapan şubeler her değişiklik için bir giriş ödentisi tutarında cezai şartı, genel kurulca herhangi bir yetki verilmediği halde bu yetkiyi kullanan şubeler ise kalemler arası aktarma tutarının bütününü cezai şart olarak şube fonuna yatırırlar.

MADDE 28- Bu yönetmeliğin 11 maddesinde belirtilen tutulması zorunlu defterleri tutmakla yükümlü tüzükte belirtilen görevliler kanuni yükümlülüklerinin yanı sıra yeniden tanzimi için gerekli masrafların tamamını şubeye ödemek ve ayrıca giriş ödentisinin 3 katı tutarında cezai şartı şube fonuna yatırmak zorundadırlar.

Tebellüğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içersinde yerine getirilmeyen bu yükümlülüğe karşın genel merkezce icra yoluna başvurulabilir.

MADDE 29- Bu yönetmeliğin 12. Maddesine göre genel merkeze bildirilerek adına gerekli ödemeler yapıldığı halde genel merkezin hatası ile genel kurula alınmayan her üyeye ödemiş olduğu yıllık ödentisinin 10 katı tutarındaki tazminat genel kurulu takip eden 30 günlük süre içerisinde talep edilmekle üyeye ödenir.

MADDE 30- Bu yönetmeliğin 12.maddesine göre yükümlülüklerini yerine getirdiği halde genel merkez genel kurulu için gerekli işlemeleri yapılmayan üyeye ve katılma şartları oluştuğu halde şube genel kuruluna alınmayan üyeye şubece bu yönetmeliğin 28.maddesine göre tazminat ödenir.

MADDE 31- Bu yönetmeliğin 13. Maddesine göre şube yönetim kurulunun muvafakatı olmaksızın satışı yapılan gayrimenkul satışı karşılığı şubenin ihtiyacı olan yeni bir gayrimenkul değer itibarıyla satılanın 2 katının altında olmak şartıyla genel merkezce alınır. Ancak genel merkez ve şube yönetim kurullarının mutabakatıyla bu kurala bağlı kalınmayabilir.

MADDE 32- Genel merkez kararlarına herhangi bir neden beyan etme gereği duymayan şubeler karardan kaynaklanan cezayı tazminle yükümlüdürler. Ancak ihtara rağmen bu tutumunu sürdüren şube yönetim kurulu görevden alınır ve şube atanacak bir kayyum heyeti tarafından 2 aylık süre içerisinde genel kurula çağrılır.

MADDE 33- Genel merkez kararlarını imkansızlık, ihmal ve hata ile yerine getirmeyen şubelerde imkanlarının elvermediğini kararı müteakip bir haftalık süre içerisinde beyan eden bu karardan muaf tutulur. İhmali bulunan üyeler doğan zararı şubeye tazmin ederler. Hata ile yerine getirilmeyen kararlar için giriş ödentisinin 3 katı tutarındaki cezai şart şube fonuna yatırılır.

MADDE 34- Bu yönetmeliğin 13. Maddesinde belirtilen raporları ihtara rağmen yerine getirmeyen şubeler giriş ödentisinin 3 katı tutarındaki cezai şartı şube fonuna yatırırlar.

MADDE 35- Genel merkez yönetim kurulunca kabul edilen yönetmeliklerden;

a) Hizmetlerin profesyonelleştirilmesi hakkındaki yönetmelik genel merkez yönetim kurulunun özel izni olmadıkça kullanılamaz.

b) Kütüphane yönetmeliğinden söz konusu yönetmelik şartları yerine getirmeyen şubeler yararlanamaz. Bu yönetmeliğin şartlarını yerine getirmedikçe kütüphane çalışmasında bulunulamaz.

c) Burs yönetmeliğinin şubelerce uygulanması zorunludur. Ancak Burs fonunda biriktirilen mablağın yetersizliği halinde genel merkeze bilgi verilmek şartıyla birikimi bir sonraki yıla devredilebilir veya doğrudan genel merkez burs fonuna aktarılır.

d) Göredas yönetmeliğine ilişkin uygulamalar Göredas ve şube yönetim kurullarının mutabakatına bağlıdır.

MADDE 36- Başta dernekler kanunu olmak üzere çeşitli kanunlardan kaynaklanan usulsüzlükler nedeniyle doğan ceza ve tazminatlar sorumlusu tarafından; yokluğunda ise yönetim kurulu üyeleri tarafından paylaşılarak ödenir.

MADDE 37- Şubelerin ikamet adresleri, telefon ve faks numarası gibi üye ve üçüncü kişilerin ilişki kurmalarına yardımcı olan unsurların genel merkez yönetim kurulunun onayı olmadıkça değiştirilmesi mümkün olmayıp telefon ve faks numaralarını herhangi bir nedenle değiştirilmesi bir telefon hattı bedelindeki cezai şartla tazmin edilir.

Şu kadar ki dernek adına kayıtlı olmayan telefonlar ile nakil mecburiyetinden doğan numara değişiklikleri bu kapsamın dışındadır.

MADDE 38- Üye ve üçüncü kişilerden gelen taleplerin 45 günlük süre içerisinde olumlu veya olumsuz olarak yazılı cevaplandırılması zorunlu olup buna aykırı hareket eden şubeler her fiili için giriş ödentisinin %50'si tutarındaki cezai şartı 30 günlük süre içerisinde şube fonuna yatırırlar.

MADDE 39- Bu Yönetmeliğin 18. Maddesine göre yapılacak toplantılara Başkanlar Kurulunca kabul edilebilecek bir mazereti yazılı olarak sunmadığı takdirde katılmayan kurul üyelerine giriş ödentisinin 10 katı tutarında cezai yaptırım şube fonuna aktarılmak üzere tazmin edilir.

MADDE 40- Bu Yönetmeliğin 19 ile 39'uncu maddeleri arasında yer alan cezai müeyyidelerin şahıslara tekabül edenleri için durumun ilgiliye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde icra yoluna başvurulur.

YÜRÜRLÜK

MADDE 41- Bu yönetmelik 01.10.1998 tarihinde yürürlüğegirer.

YÜRÜTME

MADDE 42- Bu yönetmelik genel merkez yönetim kurulunun gözetimi altında genel merkez yürütme kurulu tarafından uygulanır.

İş bu yönetmelik 42 asıl maddeden ibaret olup 18.07.1998 tarihli yönetim kurulunda kabul edilmiştir.
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?