Toplam Ziyaretçi Sayısı : 415.988    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 111    Son Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Tel : 0216 345 35 25

Türkiye Görme Engelliler Derneği Mali İşler Yönetmeliği

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

Birinci Kısım:
GENEL HÜKÜMLER.

Birinci Bölüm


TANIM:

MADDE 1- Bu yönetmelik Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, dernekçe sürdürülen mali alandaki çalışmaları düzenlemek üzere 20.06.2009 tarihli karar ile kabul edilmiştir.

İkinci Bölüm

AMAÇ:

MADDE 2-

A) Dernek ana tüzüğünün 42, 43, 44 maddeleriyle yapılmış olan düzenlemelere açıklık kazandırmak.

B) Yıllık dernekler beyan formunda yer alan sorulara ilişkin bilgilerin zamanında aslına uygun olarak ortaya çıkmasını sağlamak.

C) Kontrol ve denetimi kolaylaştırmak.

D) Dernek birimleri arasında, bütünlüğü ve aynı zamanda mali alanda uygulama birliğini sağlamak.

Üçüncü Bölüm

DAYANAK:


MADDE 3- Bu yönetmelik Türkiye Görme Engelliler Derneği tüzüğünün 19. maddesinin İ. bendine dayanılarak, aynı tüzüğün 42. maddesinin e. bendi gereği hazırlanmıştır. Dördüncü Bölüm

KAPSAM:


MADDE 4- Bu yönetmelik dernek genel merkez ve şubelerini kapsar. Beşinci Bölüm

PRENSİPLER:


MADDE 5-

A) Şubeler, kanuni zorunluluğun bulunmadığı koşullarda, alacakları yönetim kurulu kararları ile işletme defteri tutarlar.

B) Genel merkez ve İşletmeler, vergi usul kanununu da göz önünde bulundurarak ticari defterler tutarlar.

C) Mali alanda derneği temsilen yapılan bütün işlemler ile ilzama dair atılan imzaların dernek kaşesiyle birlikte kullanılan 2 yetkili imzadan oluşması zorunludur.

D) Tüm harcamalar, Yönetim Kurulu veya yetki verilen kişi ve organlarca yapılır. Önceden alınmamış bir karara rağmen yapılmış olan giderler, ilk olağan yönetim kurulu toplantısında sonuca bağlanır.

E) Yıl içerisinde elde edilen gelirinin, elde edilmesine ilişkin harcamalar dışında kalan meblağın ancak %50'si genel gidere harcanabilir. Bu değerlendirme her şube ve genel merkez için ayrı ayrı yapılır.

Genel giderlerin neler olduğu, bu yönetmeliğin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. maddelerinde düzenlenmiştir.

F) Şubeler, bir önceki yıla ait kesin hesap bilançolarını şubat ayı sonuna kadar genel merkeze gönderirler.

G) Faaliyet, gelir ve giderleri gösteren bir beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar, bağlı bulunulan mülki amirliğe verilir. Şubeler, bu beyannamelerin birer örneğini, dernek genel merkezine mart ayının sonuna kadar gönderirler.

H) Tüm şubeler ile genel merkezde, ancak bu yönetmelikte yer alan kalemlerle sınırlı olarak bütçeye kayıt konulabilir.

İ) Bilançoların, tahmini bütçeye uygun kalemlerden meydana getirilmesi zorunludur.

J) Dernek bünyesindeki bütün ekonomik faaliyetlerin tek bütçe içerisinde toplanması esastır. İkinci Kısım:
KARARLAR VE İŞLEMLER.
Birinci Bölüm KARARLAR:


MADDE 6-

A) Yönetim kurulu, gerçekleştirilecek her süreli etkinlikle ilgili olarak yapılacak gider ve varsa elde edilecek gelirle ilgili olarak önceden bir karar almak zorundadır. Gider, karardaki miktarı aşamaz.

B) Süreli etkinliklerin bilançosu, etkinliğin tamamlandığı tarihi takip eden ilk yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve kesinleştirilir.

C) Süreklilik arzeden faaliyetlerle ilgili olarak, tekrar eden harcamalar için, başlangıç tarihinde veya yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında karar alınır. Bu tür harcamalar için özel yetkililer tayin edilebilir. Yetkilinin belirlenmediği koşullarda, bu yetki mali sekreter tarafından kullanılır.

D) Sürekliliği bulunan faaliyetlerle ilgili olarak yapılan giderler, ilk yönetim kurulu toplantısına sunulur.

E) Şubeler, mutat olmayan bir işe dair yapacakları satın alma ve harcamalarla, mevcut hazır değerlerin satış ve bağışlanmasına dair yapacakları işlemlerde, meblağın, şubenin önceki yıldaki gelirinin %10'unu aşması halinde, genel merkez yönetim kurulunun onayını alma zorunlulukları bulunmaktadır. Onayı almaksızın bu tür bir işlemi gerçekleştiren yönetim kurulu üyeleri, doğacak olan zarardan müteselsilen sorumludurlar.

F) Bir yönetim kurulu kararına dayanmaksızın yapılan gider, dernek tüzel kişiliğini bağlamaz ve sorumlusuna rücu etme hakkı saklıdır. Keza, kararlaştırılmamış olduğu halde, tedbirsizlik, ihmal ve kusurdan kaynaklanarak yapılan faiz ve ceza ödemelerinden yetkilileri sorumlu olup, tazmin ile, yükümlüdürler.

F) Bilançoda yer alan kalemlerin sayısının artırılması, ancak yönetmelik değişikliği ile mümkündür. Şubeler, bu tür değişiklik taleplerini genel merkez yönetim kuruluna yazılı olarak iletirler. Yönetmelikte yapılacak değişiklik, tüm birimler için geçerlidir.

ŞUBELERİN TASARRUFU:

MADDE 7- Şube yönetim kurulları, bütçede yer alan kalemlere bağlı kalmak kaydıyla, çalışmalarını kolaylaştırmak ve hesap dönemi sonunda birleştirilmek üzere, kalemler için alt hesaplar oluşturabilirler.

İkinci Bölüm

HESAP DÖNEMİ:


MADDE 8-

A) Hesap dönemi her yılın 1 Ocak günü başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

B) Yeni açılan şubelerde, bu dönem, şubenin kuruluş gününde başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

C) Genel kurullar, farklı bir kararı önceden almamış iseler, sona eren hesap dönemlerini görüşerek sonuçlandırırlar ve gelecek dönemin bütçesini görüşürler. Devam eden dönemin bilançosu ve tahmini bütçesi görüşülmez.

Üçüncü Bölüm

İŞLEM VE MUHASEBE KAYITLARI:


MADDE 9-

A) Muhasebedeki tüm kayıtların belgeye dayandırılması zorunludur.

B) Kayıtlarda, imkânların el verdiği ölçüde, farklı kalemler için, ayrı belgeler düzenlenir.

C) Şu kadar ki, farklı kalemlere ait bilgilerin aynı belgede yer alması, bilgilerin ait oldukları fasıllara, yazılmasını engellemez ve, fasıllara yapılmış kayıtların toplamının belge üzerindeki tutara eşit olmasına dikkat edilir.

D) Gidere konu edilen belgenin ya dernek tüzel kişiliği adına düzenlenmiş olması,
ya adına belge düzenlenen kişinin dernek yetkili veya sorumlusu olması ve konuyla belge arasında bir karar ile, ilişki tesis edilmesi ya da, isimsiz düzenlenmiş bir belge ise, belgenin arka yüzünde harcamayı yapan veya yapılmasına karar veren yetkili veya görevlinin isim ve imzasının bulunması zorunludur.

E) Gelirlerinin tahsilinde alındı belgesi kullanılır. Alındı belgeleri, mevzuat göz önünde bulundurularak, yönetim kurulu tarafından bastırılır. Bankalarca, gelirle ilgili yapılan işlemlere ilişkin düzenlenmiş olan dekontlar, alındı belgesi hükmündedir.

F) Alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla belirlenen ve yetkilendirilen kişiler tarafından kullanılabilir. Bu kişilerin, tahsil etmiş oldukları paraları 10 günlük süre içerisinde dernek yetkilisine veya banka hesabına teslim etmeleri zorunludur.

G) Muhasebe kayıtları vs. belgeler, 5 yıl süreyle saklanır.

Üçüncü Kısım:
BÜTÇE.


MADDE 10- Bütçe gelir ve gider kalemleri ile; ticari defter kayıtlarına göre gelir veya gider olarak kabul edilmediği halde, kasa ve banka kayıtları itibarıyla yapılan zorunlu işlemler dolayısıyla işletme defterlerinin gelir ve gider taraflarına kaydedilen işlemler ile; alacak-borç, avans unsurlarından meydana gelmektedir.

Birinci Bölüm

GELİRLER:


MADDE 11-

A) Kaydiye: Üyelik başvurusunda bulunan adaydan, brüt asgari ücretin %1'i tutarında alınan ücrettir. Küsurat, tedavülde bulunan en küçük paraya erişecek kadar yukarıya yuvarlanır.

B) Aidat: Her üye, yıllık brüt asgari ücretin %2'si tutarında aidatı, yıl içerisinde öder. Borç, sonraki yıllarda ödenirse asgari ücretteki değişiklikten aynı oranda etkilenir. Üye, daha fazla aidat ödeyebilir.

Şubelerin aidatları, genel merkez genel kurul kararıyla farklı miktarlar olarak belirlenmiş ise, bu kararlara uygun hareket edilir. Genel kurul kararları eski borçlar için de, geçerlidir. Küsurat, tedavülde bulunan en küçük paraya erişecek kadar yukarıya yuvarlanır.

C) Proje Gelirleri: Müştereken veya tek başına, derneğin, gerçekleştireceği iş, etkinlik veya faaliyetler karşılığında, taahhüt altına girerek, gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarından sağladığı gelirlerdir.

D) Katkı Payı: Kar amacı bulunmayan, tüzükten veya yetkili organların almış oldukları karar ile ön görülen hizmet için, üye ve yararlanıcılardan dernek tarafından veya genel merkez ve şubelerce diğer birimlerden alınan paralardır.

E) Koşullu Bağışlar: Dernek tüzüğünde ön görülen amaç ve çalışma konularından birisiyle ilgili, yönetim kurulu kararıyla, şarta bağlanmış olarak, parayı verenin yararlanamayacağı, bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için alınan gelirlerdir.

F) Koşulsuz Bağışlar: Bir yükümlülük doğurmayan veya taahhüt karşılığı olmayan, gerçek ve tüzel kişilerden alınan paralardır.

G) Menkul Kıymet Gelirleri: İhtiyaç dışı taşınır malların satışından elde edilen gelirler ile tasarruf amacıyla alınmış olan, altın, bono, tahvil, döviz, fon, hisse senedi, vb. yatırım araçlarının satışından elde edilen gelirler.

H) Faiz Geliri: Daha çok tasarruf amacıyla dernek parasının belirli sürelerle değerlendirilmesi karşılığı alınan, faiz, repo gibi. Süreye bağlı olarak elde edilen feri gelirlerdir.

Bu kalemdeki gelirin G. bendinden ayrılmasını sağlayan iki temel farkın ilkini: burada bir zararın söz konusu olamaması, ikincisini ise: paranın değer olarak, hesaplar içerisinde durmaya devam etmesi oluşturmaktadır.

İ) Taşınmaz Gelirleri: Derneğe ait ve tapuda tescilli bulunan taşımazların satışından elde edilen gelirler.

J) Kira Gelirleri: Derneğe ait taşınmazların veya taşıtların veya diğer emtianın bir bedel karşılığı kullandırılmasından elde edilen gelirler.

K) Yardımlar: Tarifi 2860 sayılı kanunla yapılmış yöntemlerle, izne tabi olarak toplanan yardımlardan oluşan gelirler.

L) Tazminat ve Cezalar: Dernek tüzel kişiliğine karşı meydana getirilen zararlardan ötürü, zararı verenlerden alınacak paralarla, tüzel kişiliğin kurallarını ihlal eden kişiler için, düzenlenmiş olan müeyyideler nedeniyle alınan paralar.

M) İşletme Geliri: Dernek tarafından kurulmuş olan işletme, ortaklık ve şirketlerle, her türlü ticari faaliyette bulunan birimlerinin bilanço sonucunda oluşan karlarından, derneğe aktarılmasına karar verilenler.

N) Diğer Gelirler: Bütçede ön görülmediği halde derneğin faaliyetleri nedeniyle elde edilen gelirler.

İkinci Bölüm

GİDERLER:


1. Amaca İlişkin Giderler:

Kültür Giderleri:

MADDE 12-

A) Üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirme amaçlı hazırlanan, basılan bütün süreli ve süresiz yayınlar,

B) Dernek bünyesinde kurulu bulunan kütüphane ve kitaplıklarla ilgili yapılan giderler,

C) Özürlülere yönelik, ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması için kamuoyuna yönelik yürütülen kampanyalar,

D) Toplumun özürlüler hakkında, özürlülerin ise kendilerini ifade etmeleri konusunda, ihtiyaç duydukları, bilgilenmenin gerçekleşmesi için yapılan giderler, bu fasıla dahildir.

Sanat Giderleri:

MADDE 13- Günün koşullarına ve taleplere göre gerçekleştirilecek sanat etkinlikleri ile ilgili giderler, bu fasıldan karşılanır.

Spor Giderleri:

MADDE 14- Derneğin kulüp statüsünden kaynaklı faaliyetleri nedeniyle yapmış olduğu harcamaların idari ve kurumsal mahiyettekilerinin dışında kalanlarının tamamı, bu fasıldan karşılanır.

Eğitim Giderleri:

MADDE 15-

A) Eğitime destek amaçlı kurslar,

B) Rehabilitasyon giderleri,

C) Tüzüğün 50. maddesi uyarınca gerçekleştirilen seminerlere ilişkin giderler, bu fasıldan karşılanır.

Burs Giderleri:

MADDE 16- Dernek yönetim kurulunun kabul etmiş olduğu yönetmeliğe göre, hak kazanan öğrencilere verilen burslara ilişkin giderler, bu fasıldan karşılanır.

Araştırma Giderleri:

MADDE 17- Tüzükte belirtilmiş olan amaç ve çalışma konularıyla, uygulamaları ve dernekler hukukundan kaynaklanan tüm araştırmalar için yapılan giderler, bu fasıldan karşılanır.

Hukuk Giderleri:

MADDE 18-

A) Ayrımcılıkla ilgili karşılaşılan sorunlar ile çözümü konusunda gerekli hukuksal düzenlemelerin gerçekleştirilmesine ilişkin yapılan giderler,

B) Adli müzaheret temin edilmesi gereken üyeler ile engellilikten kaynaklı sorunları nedeniyle hukuksal destek sağlanan üyeler için yapılan giderler,

C) Derneğin taraf olduğu itilaflara ilişkin yapılan hukuksal alandaki işlere dair masraflar,

D) Engellilerin fırsat eşitliğine erişebilmeleri için yapılan faaliyetlere ilişkin giderler,

E) Özürlü mevzuatının geliştirilmesi, bu mevzuattan kaynaklı sorunların çözümü ve doğrudan mevzuat kaynaklı işlerle ilgili giderler, bu fasıldan karşılanır.

Sosyal Yardımlar:

MADDE 19- Yönetim kurulunun günün koşullarına göre belirleyeceği alanlarda, ihtiyaç duyan üyelere yapacağı yardımlar veya sağlanacak ayni yardımların teminine ilişkin giderler, bu fasıldan karşılanır.

Organ Giderleri:

MADDE 20-

A) Dernek genel merkez ve şube genel kurullarının,

B) Genel merkez ve şube yönetim kurullarının,

C) Dernek yürütme kurulunun,

D) Genel merkez ve şube denetleme kurullarının,

E) Tüzüğün 3. kısmının 6. bölümünde belirtilmiş olan yönetim kurulundaki görevlilerin, görevlerinden kaynaklanan giderleri bu fasıldan karşılanır. Görevlilere ödenecek prim, sosyal yardım veya ücretler bu kaleme dahil değildir.

Üst kuruluş giderleri:

MADDE 21-

A) Türkiye körler federasyonu aidatı ve muhtelif işlerine dair katılım payları,

B) Türkiye görme engelliler spor federasyonuna yapılacak ödemeler,

C) her iki üst kuruluşun yetkili organlarının kararı gereği yerine getirilen faaliyetler,

D) bu kuruluşlarda görev aldığı halde, şartları veya mevzuatı gereği masrafları karşılanmayan dernek temsilcilerinin giderleri, bu fasıldan karşılanır.

Katılım Payları:

MADDE 22- Kar amacı olmaksızın, tüzükten veya yetkili organların almış oldukları karar ile ön görülen hizmet için, genel merkez ve şubelerce diğer birimlere ödenen ücretler, bu fasıldan karşılanır.

2. Yatırım ve Finansman Giderleri:

Faiz Giderleri:

MADDE 23- Dernek mal varlığının artırılması veya amacının yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanın temini nedeniyle yapılan giderleri kapsar.

Menkul Kıymet Giderleri:

MADDE 24- Tasarruf amacıyla alınmış olan, altın, bono, tahvil, döviz, fon, hisse senedi, vb. yatırım araçlarının bedelidir.

Gelir Temini Amaçlı Giderler:

Madde 25. proje veya yardım toplama kanunu ya da benzeri yöntemlerle, derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerçekleştirmekte olduğu etkinlikler nedeniyle, (vergi/harçlar ve ücretler) dışında kalan giderleri, bu fasıldan karşılanır.

İşletme Giderleri:

MADDE 26- Kurulacak olan şirket, ortaklık, işletme vb. kar amaçlı müesseselerin işletme sermayeleri ile kuruluş ve desteklenmesine dair giderler, bu fasıldan karşılanır.

3. Genel Giderler:

İletişim Giderleri:

MADDE 27-

A) Telgraf,

B) Sabit ve taşınabilir telefon görüşmeleri,

C) İnternet ve bağlantıları,

D) Kısa mesaj,

E) Görsel ve yazılı toplu iletişim araçlarının abonelikler dahil,

F) Haber kaynağı ve iletilmesi ile ilgili yeni teknolojiler,

G) Bunların kurulum, abonelik ve tesisat giderleri, bu fasıldan karşılanır.

Yakıt Giderleri:

MADDE 28-

A) Mülkiyeti derneğe ait veya kiralanma yöntemiyle kullanılmakta olan taşıtların yakıtları,

B) Ticari faaliyetler dışında kullanılan dernek çalışma alanlarının ısınma ve aydınlanma gibi; ihtiyaçları için kullanılan likit gaz, elektrik vb. enerji kaynaklarının giderleri, bu fasıldan karşılanır.

Vergi ve Harçlar:

MADDE 29- Kaynağına bakılmaksızın doğan, kamuya ait tüm borç, vergi ve harçların giderleri bu fasıldan karşılanır.

Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Gideri:

MADDE 30- Dernek idare merkezlerinde kullanılan, vasıfları bakımından demirbaş olarak kabul edilmeyen, kullanıldığı alan bakımından, tüzükte belirtilen amaçlardan birine tahsisli olmayıp, genele hizmet maksadıyla alınan tüm emtiaya ilişkin giderler, bu fasıldan karşılanır. Temizlik ve Su Gideri:

MADDE 31- İhtiyaç duyulan kimyasal maddeler dahil olmak üzere, tüm temizlik malzemelerinin ve şehir şebeke suyunun giderleri bu kalemden karşılanır.

Kargo Giderleri:

MADDE 32-

A) Mektuplar dahil olmak üzere tüm kolilerin,

B) Bir yerden bir başka yere nakledilmesi gereken eşyanın taşınmasından doğan giderler, bu kalemden karşılanır.

Temsil ve Ağırlama Giderleri:

MADDE 33-

A) Tüzükte belirtilen bir amaca ilişkin olmadığı halde, tüzel kişiliğin varlığından dolayı gerçekleşen temsil ve protokol görevleri ile bağlı ulaşım ve konaklama masraflarının,

B) Geleneklerin zorunlu kıldığı insan ilişkilerinin sonucunda gerçekleştirilen ikram, içecek, yiyecek, çiçek, konaklama vb. yükümlülüklerin, giderleri bu kalemden karşılanır.

Aidatlar:

MADDE 34- Dernek mekânlarının bulunduğu mahallerin yönetiminden ve idaresinden dolayı apartman site, iş hanı vb. yönetimlere ödenen avanslar bu kalemden karşılanır.

Bakım-Onarım Giderleri:

MADDE 35- Derneğin taşınır taşınmaz bütün mallarının arızasından veya kullanımının gerektirdiği periyodik bakım ve tamirinden kaynaklanan masraflar bu kalemden ödenir.

Kira Giderleri:

MADDE 36- Merkez ve şubelerin ikameti veya birden çok amacın gerçekleştirilmesi için kiralanan taşınmazlar ile taşıt ve emtia için ödenen giderler, Bu fasıldan karşılanır.

4. Ücretler:

MADDE 37-

A) Hizmet karşılığı ödenen ücretler,

B) İstihdam edilen ücretli yöneticiler,

C) Prim karşılığı çalıştırılan kişiler,

D) İstisna aktiyle hizmet satın alınan kişiler,

E) Yukarıdaki bentlerde sayılan kişilere ödenen sosyal yardım, yemek, yol vb. sosyal haklara ilişkin giderler bu fasıldan karşılanır.

Bu maddede sayılan giderlerden, her yüz metre karelik idari alan için çalıştırılan bir ofis elemanına, her iki yüz metre karelik alan için çalıştırılan bir yardımcı hizmetliye, birden fazla kaleme ilişkin alanlar ile, gelir temini amacıyla çalıştırılan kişilerin tamamına yapılan ödemeler genel giderler faslından, bunun dışında kalanlar ise, işin dahil olduğu fasıldan veya ticari işletmelerden karşılanır.

5. Diğer Giderler:

Ceza Tazminat ve Faizler:

MADDE 38- Nedenine bakılmaksızın, tüzel kişilik adına ihlal, kusur ve zararlardan doğan müeyyidelerin karşılanmasına dair giderler, bu fasıldan karşılanır.

Komisyon ve İşlem Masrafları:

MADDE 39- Mevzuat, teamül ve uygulamalardan kaynaklanan ve dernek adına yapılan işlemler nedeniyle ödenmesi zorunlu, ancak, alacaklısı kamu kuruluşları olmayan işlere ilişkin banka komisyonları, iş takip masrafları gibi, giderler, bu fasıldan ödenir.

Üçüncü Bölüm

TİCARİ DEFTERLERE GÖRE GELİR VE GİDER KABUL EDİLMEYEN HESAPLAR:

Bina Gideri:


MADDE 40- Derneğin faaliyetlerini sürdürmek veya amacını gerçekleştirmek veya işletmelerinin ticari hedeflerinin gereği satın almak durumunda oldukları taşınmazların bedelleri bu fasıldan karşılanır ve finansman ve yatırım giderleri kalemine dahil edilerek, işletme defterlerinin gider tarafına kaydedilir.

Demirbaş Gideri:

MADDE 41- Derneğin ihtiyacı olan tüm demirbaşların alımına ilişkin giderler bu kalemden karşılanır ve yatırım ve finansman giderleri kalemine dahil edilerek, işletme defterlerinin gider tarafına kaydedilir.

Taşıt Gideri:

MADDE 42- Derneğin ihtiyacı olan ve ticari amaç taşımayan taşıtların alımı için yapılan giderler bu kalemden karşılanır ve yatırım ve finansman giderleri kalemine dahil edilerek, işletme defterlerinin gider tarafına kaydedilir.

Dördüncü bölüm

ALINAN VE ÖDENEN BORÇLAR İLE AVANSLAR:

Alınan Borçlar:


MADDE 43- Esas itibarıyla gelir olmadığı halde, hesaplara dahil edilmesi nedeniyle işleme tabi tutulması gereken ve bütçeye eklenen alınan borçlar, işletme defterlerinin gelir tarafına kaydedilir.

Borç Ödemeleri:

MADDE 44- Finansman amacıyla alınan borçlarla sınırlı kalmak koşuluyla geri ödemesi yapılan borçlara ilişkin giderler bu fasıldan gösterilir ve işletme defterlerinin gider tarafına kaydedilir.

Avanslar:

MADDE 45-

A) Derneğin herhangi bir işinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, yetkili ve görevlilerine verilen kısa vadeli paralar bu kalemde yer alır ve genel kurullarda görüşülen bütçelerde sunulmazlar, işletme defterlerinde, gider tarafına kaydedilmek suretiyle gösterilen bu hesaplar, yıl sonunda iade edilmediğinde, bilançoya alacaklar kaleminden dahil edilirler.

B) Verilen avansların, işin gereği olarak, ya nakden, ya da, harcama belgeleriyle iadesi halinde, kayıt, işletme defterinin gelir tarafında gösterilir ve gider, düzenlenen belgeler ve kalemleri üzerinden yapılır.

Dördüncü kısım:
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER.

DEFTERLER:


MADDE 46-

A) İşletmeler ve genel merkez ile, kanuni zorunluluğu nedeniyle ticari defter tutmak zorunda olan şubeler, yevmiye, kebir ve demirbaş kayıt defteri ile, envanter defterlerini, ilgili yönetmelik ve tebliğleri doğrultusunda tutarlar.

B) İşletme defterlerini tutan şubelerin kayıtlarını:

1. Tasdikli defterlerinin tek numaralı sahifelerine giderleri, çift numaralı sahifelerine ise, gelirleri kaydedilir.

2. Önceki yıldan devreden kasa ve banka mevcudu var ise bu tutar, defterin her yılın başında, gelirlerin işlendiği sahifesinde gösterilir, ayrıca, önceki yıldan devreden eksi bakiye var ise, bu da aynı biçimde giderlerin işlendiği sahifenin başında gösterilir.

3. Yılsonlarında ise, banka ve kasa mevcudu ayrıntılı olarak, giderlerin işlendiği sahifenin sonunda gösterilir, eksi bakiye de, gelirlerin işlendiği sahifenin sonuna kaydedilir.

4. Bilanço veya envanter defterlerinde ise, tek numaralı sahifelere gider fasılları, çift numaralı sahifelere ise, gelir fasılları işlenir. Keza, banka ve kasa mevcutları gider fasıllarının altında, eksi bakiyeler ise, gelir fasıllarının altında gösterilir. Önceki yıldan devreden değerlerin, işletme defterinde olduğu gibi, bu deftere de kaydı yapılır. Devamında ise, dernek alacakları ve iade edilmeyen avansların gelir tarafına, nedenine bakılmaksızın doğmuş ve ödenmemiş olan borçlar da, , gider tarafına işlenir.

5. Kayıtlarda, işlem sıra numarasının, konusunu, evrakın tarih ve numarasının, ödemenin kime yapıldığı veya kimden alındığının, yer var ise, ait olduğu faslının yer alması zorunludur.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 47- İş bu yönetmelik, 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

MADDE 48- İş bu yönetmeliği, genel merkez ve şube yönetim kurulları uygular ve yürütür.
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?