Toplam Ziyaretçi Sayısı : 415.980    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 103    Son Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Tel : 0216 345 35 25

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kulüp Yönetmeliği

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ KULÜP YÖNETMELİĞİ

Birinci Kısım:
GENEL HÜKÜMLER.
Birinci Bölüm

TANIM:


Madde 1- Bu yönetmelik Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, dernekçe sürdürülen gençlik ve spor alanındaki çalışmaları düzenlemek üzere 15.08.2009 tarihli karar ile kabul edilmiştir.

İkinci Bölüm

AMAÇ:

MADDE 2-

A) Dernek ana tüzüğünün 2, 3, 48 maddeleriyle yapılmış olan düzenlemelere açıklık kazandırmak.

B) Kontrol ve denetimi kolaylaştırmak.

C) Dernek birimleri arasında, uyumu sağlamak.

D) 3289 sayılı kanun ile, gençlik ve spor genel müdürlüğü gençlik ve spor kulübü yönetmeliğinde yer alan diğer hususlarla ilgili düzenleme yapmak.

Üçüncü Bölüm
DAYANAK:


MADDE 3- Bu yönetmelik Türkiye Görme Engelliler Derneği tüzüğünün 48 maddesinin E. bendi, gereği hazırlanmıştır.

Dördüncü Bölüm
KAPSAM:


MADDE 4- Bu yönetmelik dernek genel merkez ve şubelerini kapsar.

Beşinci Bölüm
PRENSİPLER:


MADDE 5-

A) Şubeler, kanuni zorunluluğun bulunmadığı koşullarda, alacakları yönetim kurulu kararları ile kulüp olarak il gençlik ve spor müdürlüklerinde tescil olurlar.

B) Bunun istisnası, şubenin üye sayısının yüzden az olması veya, şube bünyesinde, spor yapmak isteyen gençlerin bulunmamasıdır.

C) Tüm şubeler ile genel merkezde, ancak bu yönetmelikte ön görülen şekilde konuyla ilgili çalışmalar sürdürülebilir.

D) Dernek bünyesindeki bütün sportif faaliyetlerin tek çatı altında toplanması esastır.

E) Kulüplerin adı: Türkiye görme engelliler derneği unvanından sonra gelmek üzere, kulübün faaliyette bulunduğu şehir ve takiben gençlik ve spor kulübü ibarelerinden meydana gelir.

Şu kadar ki, il müdürlüklerinin unvan belirlemede değişiklik isteminde bulunmaları, halinde, bu kurala uyulmaz.

F) Kulüplerin rengi sarı siyahtır. Bu renklere sadık kalınmak şartıyla, uyumu koruyarak her kulübün ilave renkler kullanması mümkündür.

G) Üyelerce başka ad ve nam altında kurulacak kulüplere dernek tarafından yer tahsisi ve benzeri konularda destek verilemez.

Altıncı Bölüm
Spor Branşları


Madde 6. Kulüpler aşağıda belirtilen branşlarda etkinlik gösterirler.

A)Atletizm.

B) Futsal.

C) Golball.

D) Halter.

E) Judo.

F) Satranç.

G) Showdown.

H) Yüzme.

İkinci Kısım:
Sporcular


Kimler sporcu olabilir

Madde 7.

A) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen spor dallarında, ferdi ve/veya takım halinde etkinlik göstermek isteyen kişiler, gerekli sağlık raporu ve lisans çıkartılma koşullarının sağlanmasının ardından dernek bünyesinde kurulan kulüplerde, lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte faaliyetlere katılma hakkı kazanırlar.

B) Bu sporcuların, küçüklük dışında, Türkiye görme engelliler derneği'ne üye olma vasıflarını taşımaları gerekir. Üyeliğin makul bir sürede gerçekleşmesi esastır.

C) B. Bendindeki koşulları kaybedenlerle, Türkiye körler federasyonu'na üye bir başka dernekte üyeliğe bulunan kişiler, dernek kulüplerinde sporcu olamazlar.

Kulüplerin belirlenmesi

Madde 8. Dernek bünyesinde kurulan kulüp sayısının birden fazla olduğu koşullarda, sporcunun hangi kulüpte yer alacağı aşağıdaki kurallara göre belirlenir.

A) Sporcunun ikamet etmekte olduğu şehirde dernek kulübü mevcut ise ve sporcu ferdi spor branşlarının birinde etkinlik göstermekte ise, sporcu o, şehirdeki kulübün lisansını alır.

B) Sporcunun ikamet etmekte olduğu şehirde, kulüp bulunmaması halinde, sporcu ferdi spor branşlarının birinde etkinlik gösteriyorsa, dilediği, Türkiye görme engelliler derneği'ne ait bir kulüpte faaliyet gösterebilir. Sporcunun bu konuda bir tercihinin bulunmaması halinde, anılan branşta en başarılı olan kulüp, sporcunun kulübü olur.

C) Sporcunun birden fazla ferdi branşta etkinlik göstermesi halinde, kulübün bu branşların her birinde, sporcuya imkân sağlaması gerekir. Bunun sağlanamaması, aynı imkânı sağlayan diğer kulüplerin, sporcunun lisansını alma hakkını sağlar.

D) Sporcu birden fazla branşta etkinlik gösteriyorsa ve bunlardan birisi takım sporları kategorisinde yer alıyorsa, sporcu, takım spor dalının bulunduğu kulübün oyuncusu olur ve ferdi spor dalını da, bu kulüpte icra eder.. Şu kadar ki, bir takım sporu branşında faaliyet göstermek isteyen ve farklı kulüplerin bulunduğu şehirlerde ikamet eden sporcular için, İstanbul'da faaliyet gösteren kulüp, anılan dalda takım sporlarını gerçekleştirmekle yükümlü olur ve tüm sporcular bu kulüpte yer alırlar.

E) Bir kulübün, asıl kadroda yer alması gereken sayıdaki sporcunun 1,5 mislinden fazla sporcuya sahip olması halinde, fazla sayıdaki sporcuyu, o alandaki en başarılı diğer kulübe verme zorunluluğu vardır.

F) Bir sporcuyla ilgili olarak, diğer kulüplere karşı, Türkiye görme engelliler derneği kulüplerinin ön alım hakları vardır.

Üçüncü kısım
Yürütme birimi
Birinci Bölüm

Yapısı


Madde 9. Yürütme birimi, her kulüpte:

A) (değişik yönetim kurulunun 21.06.2014 tarihli kararı) Yönetim kurulları tarafından, bir yıl için atanan, 6 üye ile, genel sekreter ve mali sekreter'den oluşur.

B) (ek yönetim kurulunun 21.06.2014 tarihli kararı) Yürütme birimindeki aktif kulüp sporcu sayısı, 3'ten fazla olamaz.

C) (ek yönetim kurulunun 21.06.2014 tarihli kararı) Yürütme birimi, her yıl yönetim kurulu tarafından kasım veya aralık ayında yenilenir. Bir yenileme kararının alınmamış olması, yürütme biriminin görev süresinin bir yıl daha uzadığı anlamına gelir.

D) Atanan yürütme birimi, genel sekreterin belirlediği yer ve tarihte toplanarak görev dağılımı yapar ve çalışma düzenini belirler.

E) Süresi dolmadığı halde görevden ayrılan Yürütme birimi üyesinin yerine, Yönetim kurulu tarafından, yenisi atanır. Yeni atanan üye, bir önceki üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim kurulu, görev süresi sona ermeyen yürütme birimi üyelerini de, görevden alabilir.

F) Üç ay süreyle toplanmayan yürütme birimi istifa etmiş sayılır ve yönetim kurulu tarafından yenilenir.

G) Salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

H) Önceden alınmış bir düzenleme kararı bulunmadıkça, toplantıda, sunulan tüm gündem önerileri, yürütme biriminin kabulü şartına bağlı olarak gündeme alınır.

İkinci Bölüm
Yürütme Birimin Görev ve Yetkileri

MADDE 10.


A) Kulüp faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

B) Kulübü, yönetim kurulu ve yetkilendirdiği kişilerin bilgisi ve talimatları çerçevesinde, kanuni, idari ve kazai merciler ile; resmi ve özel kuruluşlar nezdinde, temsil etmek.

C) Kulüp için, aynı prensipler dairesinde borç almak, geri ödemesini yapmak.

D) Spor yapmak isteyen gençleri araştırmak, spor yapmaları konusunda özendirmek, lisans işlemleri ve transferleri gerçekleştirmek.

E) Sportif etkinliklerin pazarlanması, tanıtımı, ve spor etkinlikleri için gelir temini ile, sponsorların bulunmasına çalışmak.

F) İhtiyaç duyulan tesis ile, araç gereci temin etmek.

G) Yönetmelikle ön görülen diğer işleri yapmak.

Üçüncü Bölüm
Kulüp Yürütme Biriminin Sorumluluğu

Madde 11.


A) Yönetmelik ve mevzuatla verilen görev ve yetkileri yerine getirmekten, Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

a) Kasten veya ihmal sonucu, kulüple ilgili meydana gelen zararlardan sorumludur ve müteselsilen tazminle yükümlüdür.

Dördüncü Bölüm
Görev Dağılımı


Madde 12. (değişik yönetim kurulunun 21.06.2014 tarihli kararı)

A) Genel sekreter;

A.a) gençlik ve spor mevzuatı, yönetim kurulu kararları, çerçevesinde; kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik çalışmaların yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

A.b) Başkan adına yazışmaları yürütür ve imzalar.

A.c) yönetim kurulunakarşı sorumludur.

A.d) Birimin raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar.

B)Mali sekreter; kulübün hesap, gelir ve gider işlemlerini yürütmekten, reklam, pazarlama, finansman ve sponsorluk çalışmalarını yapmaktan genel sekretere karşı sorumludur.

C) Malzeme sorumlusu;

C.a) kulüp tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere, hazır bulundurulmasını sağlar.

C.b) güvenlik, bakım, onarım hizmetlerini, yürütür.

C.c) Tüm branş ve sporcular için gerekli olan malzemeye ilişkin ihtiyacın tesbitini yapar ve temini kunusunda, yürütme biriminin çalışmasını sağlar.

C.d) Spor malzemelerinin müsabakalara hazır edilmesi ile, müsabaka sonrasında korunmasını sağlar.

C.e) bu görevlerinden dolayı, genel sekretere karşı sorumludur.

D) Spor direktörü;

D.a) Eğitim faaliyetlerinden,

D.b) Sporcu temini ve transferleri ile, sporcuların sağlık raporlarının alınması, lisanslarının çıkarılması, bu yönetmeliğe göre kulüpten ayrılacak sporcularla ilgili işlemlerin yapılmasından,

D.c) Sporcuların ve teknik kadroda yer alanların, ceza ve ödüllerle ilgili uygulamalarının takibinden,

D.d) sporcuların sicil kayıtlarının tutulmasından,

D.e) sporcularla, dernek arasındaki ilişkilerin tesisinden,
Sorumludur ve genelsekretere bağlı olarak çalışır.

E)Futbol direktörü:

E.a) B1 futbol ve b2b3 futsal branşlarından sorumludur.

E.b) Takımların teknik yönetici, eğitici ve çalıştırıcılarını bulmak veya bu görevi doğrudan yerine getirmekten,

E.c) branştaki sporcuların müsabakalara hazırlanmasından,

E.d) malzeme eksiklerini ve tesis ihtiyaçlarını malzeme sorumlusuna; sporcu ihtiyaçlarını, spor direktörüne bildirmekten ve teminini takipten, Sorumludur.

F) Goalball direktörü:

F.a) erkek ve kadın goalball branşlarından sorumludur.

F.b) Takımların teknik yönetici, eğitici ve çalıştırıcılarını bulmak veya bu görevi doğrudan yerine getirmekten,

F.c) branştaki sporcuların müsabakalara hazırlanmasından,

F.d) malzeme eksiklerini ve tesis ihtiyaçlarını malzeme sorumlusuna; sporcu ihtiyaçlarını spor direktörüne bildirmekten ve teminini takipten, Sorumludur.

G) ferdi sporlar direktörü:

G.a) Atletizim, halter, judo branşlarından sorumludur.

G.b) sporcuların teknik yönetici, eğitici ve çalıştırıcılarını bulmak veya bu görevi doğrudan yerine getirmekten,

G.c) branştaki sporcuların müsabakalara hazırlanmasından,

G.d) malzeme eksiklerini ve tesis ihtiyaçlarını malzeme sorumlusuna, sporcu ihtiyaçlarını spor direktörüne bildirmekten ve teminini takipten, Sorumludur.

H)kültür, sosyal ve spor direktörü:

H.a) satranç, showdown, yüzme branşları ile, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından sahiplenilmemiş diğer spor dallarından, gençliğin ihtiyacı kültürel ve sosyal etkinliklerden sorumludur.

H.b) Sporcu ve aktivistlerin teknik yönetici, eğitici ve çalıştırıcılarını bulmak veya bu görevi doğrudan yerine getirmekten,

H.c) sporcuların müsabakalara, aktivistlerin etkinlklere hazırlanmasından,

H.d) malzeme eksiklerini ve tesis ihtiyaçlarını malzeme sorumlusuna; sporcu ihtiyaçların spor direktörüne bildirmekten ve teminini takipten, Sorumludur.

Beşinci bölüm
Kararlar:


MADDE 13-

A)yürütme birimi, gerçekleştirilecek her etkinlikle ilgili olarak, önceden bir karar almak zorundadır.

B) Sonuç, etkinliğin tamamlandığı tarihi takip eden ilk yürütme birimi toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve tescil edilerek kayıt altına alınır.

C) kararların gücü, yürütme kurulu kararlarına eşittir.

D) yürütme birimi kararları, karar tarihini takip eden ilk yönetim kuruluna sunulur.

E) Kulüpler arasında ortaya çıkan itilaflar, genel merkez yönetim kurulu tarafından görüşülerek, çözümlenir.

F) Her konuda, birden fazla kulübün ilgi alanına giren hususlar, genel merkez yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Dördüncü kısım:
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER.

UYGULAMA TALİMATLARI


MADDE 13. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Dernek genel merkez yönetim kurulu tarafından, hazırlanan talimatlar uygulanır.

DEFTERLER:

MADDE 14-

A) Kulüpler, sporcuların özlükleri ile ilgili (lisans, başarı vb.) hususları üye kayıt defterlerine işlerler.

B) Kulüp, yürütme birimleri kararları için, ayrı bir karar defteri tutarlar.

Ekonomik haklar ve yükümlülükler

Madde 15. Yürütme birimi mensupları ile, sporcuların, çalışma, ödül, ve ceza gibi, ekonomik hak ve yükümlülükleri dernek genel merkez yönetim kurulu tarafından çıkarılacak hizmetlerin profesyonelleştirilmesine dair yönetmelikle düzenlenir. Şu kadar ki: yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar konuyla ilgili yönetim kurullarının özel kararlar almaları ve uygulamalarda bulunmaları mümkündür.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 16- İş bu yönetmelik, 15 Ağustos 2009 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

MADDE 17- İş bu yönetmeliği, genel merkez ve şube yönetim kurulları uygular ve yürütür.
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?