Toplam Ziyaretçi Sayısı : 415.987    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 110    Son Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Tel : 0216 345 35 25

Sesli Kütüphane Yönetmeliği

TANIM :

MADDE 1- A) Yönetmeliğin adı : sesli kütüphane yönetmeliği

B) Kabulü : 11.06.1988 tarihli olağan üstü genel kurulu

C) Son Değişiklik :18.04.2004 tarihili yönetim kurulu kararı

YÖNETMELİĞİN AMACI :

MADDE 2- Bu yönetmelik Türkiye Görme Engelliler Derneği ana tüzüğünde dernek faaliyeti olarak yürütülmesi ön görülen eğitim çalışmalarından sesli ve yazılı kütüphanenin işleyişini düzenlemeyi amaçlar.

ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3-

A) Amaca uygun kitapların İstek sahiplerine okunması

B) Talep doğrultusunda gerekli çoğaltmanın yapılması

C) Kitapların korunması ve derlenmesi.

D) Kitapların Bilgisayar vasıtasıyla CD ortamına aktarılmasıdır.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

MADDE 4- Bu yönetmelik bütün dernek birimlerinde oluşturulan kütüphane ,kültür merkezi ve stüdyoları kapsar.

KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA

MADDE 5- Bu kütüphaneden gerçek ve tüzel kişiler ile özel ve kamu kurumlarının tümü ilgili maddelerde gösterilen şartlarla yararlanırlar .

ABONE OLMA

MADDE 6- Sesli Kütüphanenin, 3 çeşit abonesi bulunur.

1. Gerçek kişiler: Dernek üyesi olmayanlar ,Genel merkez üyelik aidatının iki katını vererek bir sene kütüphane abonesi olurlar.

2. Dernek Genel Merkez ve Şubeleri: Dernek üyelerinden aidat borcu bulunmayanların yararlanmasını teminen genel merkez ve şubelerinden bir defaya mahsus, on üye aidatı tutarında depozit yatırırlar.

3. Özel hukuk tüzel kişileri ve kamu kuruluşları: Kütüphane hizmetlerinden yararlanmak için bir defaya mahsus iktisadi işletme müdürlüğüne bir asgari ücret tutarını ödeyerek abone olurlar.

ABONELERİN YARARLANMA ŞARTLARI

MADDE7- 6. Maddeye göre kütüphane abonesi olan kişiler kütüphaneden ödünç alma ve kitap okutma yolu ile yararlanırlar.

KÜTÜPHANEDEN YARALANMA ŞEKLİ

MADDE 8-

A) Kütüphane abonesi gerçek kişiler ayrı bir teminata gerek olmaksızın bir dilekçe ile başvuruda bulunarak istedikleri kitabın okunmasını talep edebilir,ödünç alma yolu ile bu kitaplardan yararlanabilirler.

B) Genel merkez ve Şubeler, yönetim kurullarının almış oldukları kararlar veya aidat borcu bulunmayan üyelerin talebi üzerine, bir yazı ile kütüphane işletme müdürlüğüne baş vurarak, talep ettikleri kitapları okutulur ve üyeler ödünç alma şartlarını yerine getirerek bu kitaplardan yararlanırlar.

C) Özel Hukuk ve tüzel kişileri ile kamu kuruluşları da aynı haklara sahiptir.

ÖDÜNÇ ALMA

MADDE 9-

A) Ödünç alma: üyelik aidatını ödeyenler bir yıl boyunca ücretsiz derneğe üye olmayanlar yine genel merkez üye aidatının 2 katı kadar TL ödeyerek kütüphaneden bir yıl boyunca ücretsiz yararlanırlar.

B) Abonelerden dernek üyeleri ve gerçek kişiler bir defada en çok 3, kurum ve kuruluşlar 10 kitap alabilir. Kullanma süresi 90 gündür.

C) Dernek üyeleri için kitapların kullandırma süresi 30 gün olup , posta ile gönderileceklere 7 günlük ek süre tanınır. Günün de iade edilmeyen kitaplar için kaset sayısı kadar 90'lık boş kaset tutarında para ödeme cezası uygulanır. iade edilmeyen kitaplar içinde kitabın demirbaş defterindeki mali değerinin 4 katı ceza uygulanır. Kütüphane abonelerinden (dernek üyesi olmayanlara ) abonelik esnasında bir borç senedi düzenlenir.ve kasetlerin zayi olması halinde kullanılır. Aynı şartlar CD formatındaki kitaplar kütüphaneler için de geçerlidir.

D) Kütüphane Kurmak isteyen şubelerin başvuruları, kütüphane yönetim kurulunca incelenir. kütüphane yönetim kuruluna her bir kaset ve CD için, iktisadi işletme tarafından belirlenecek değer üzerinden ödeme yapılır.

E) kütüphane kurmak maksadıyla genel merkez kütüphanesinin kasetlerini izinsiz olarak aldığı ve kütüphane oluşumunda kullandığı tespit edilen şubelere, alınan her bir kaset için 30 kaset ücreti tutarında ceza ödettirilir.

KÜTÜPHANENİN YÖNETİMİ

MADDE 10- Kütüphanenin yönetimi kütüphane işletme müdürü ve yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.

A) Kütüphane işletme Müdürü , aksine karar olmadıkça genel merkez eğitim kültür raportörüdür ve icra organıdır. Kütüphaneyi genel başkan veya vekilleri ile müştereken imza ile temsil etmeye yetkilidir.

B) Kütüphane yönetim kurul dernek Genel merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği 5 kişiden oluşur. Kütüphane yönetim kurulu toplantılarını hazır bulunan üyeler ile yapar ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Bunun dışında kalan toplantıların zamanı ,yapılış usulü şube yönetim kurullarıyla aynıdır. Belirtilen gün ve zamanında yapılmayan toplantılarda görüşülecek gündem maddeleri kütüphane işletme müdürünün ön gördüğü şekilde kütüphane yönetim kurulu kararı olarak uygulanır. Kütüphane yönetim kurulu kararlarına karşı itiraz mercii dernek genel merkez yönetim kuruludur.
Faaliyetlerin denetimi de genel merkez yönetim kurulu tarafından yapılır.

MAALİ HÜKÜMLER

MADDE 11- Kütüphane ile ilgili bütün muhasebe kayıtları iktisadi işletme müdürlüğü ve mali sekreterlik tarafından tutulur.

KÜTÜPHANE GELİRLERİ

MADDE 12-

A) İktisadi işletme müdürlüğü tarafından her yıl için bir önceki takvim yılında kütüphane faaliyetlerinden elde edilen gelir kadar pay kütüphane hizmetlerine ayrılır.

B) Ödünç kullandırmadan elde edilen gelirler.

C)Yönetmeliğe aykırı davranan kişi ve kuruluşlardan alınacak tazminat ve cezalar.

D) Kütüphane faaliyetlerine ilişkin dernek ve bağlı birimleri tarafından düzenlenecek kampanyalarda elde edilen net gelirin %90'ı

E) Dernekçe abonman ücretlerinden elde edilen gelirler.

F) Dernek tarafından sürdürülen tüm faaliyetlerden elde edilen bürüt gelirin %5'i, bu tutar şubeler için % 2,5 olarak hesaplanır.

G) Mevcut paralardan elde edilen faiz gelirleri

H) Doğrudan kütüphaneye yapılan bağışlar.

OKUMA VE KULLANDIRMA SIRALAMASININ TESPİTİ

MADDE 13-

A) Okuma sıralaması kütüphane tarafından işletilecek olan stüdyoda okutulacak kitaplar arasındaki sıralamayı ifade eder.

Aa) Genel Merkez ve şube yönetim kurulları tarafından talep edilen kitaplar , yönetim kurullarınca farklı kitapların talep edilmesi halinde alınan kararın önceliği dikkate alınarak okutulur.

Ab) Aidat borcu bulunmayan dernek üyelerinin talepleri

Ac) Gerçek kişilerin talepleri ,kütüphane kurmak isteyen şubelerin talepleri

Ad) Kurum ve Kuruluşların talepleri

Bu Sıralamada nitelik itibariyle farklılığın bulunmadığı hallerde öncelik hakkı başvuru sırasına göre verilir.

B) Kullandırma: sesli kütüphane tarafından okutma , satın alma ,bağış yoluyla koleksiyona kazandırılmış kitapların kullandırılış sırası aşağıdaki biçimdedir.

Ba) Aidat borcu bulunmayan dernek üyeleri

Bb) Gerçek kişiler kütüphane kurmak isteyen şubeler

Bc) Kurum ve Kuruluşlar

Aynı niteliğe sahip ve aynı kitabı talep eden birden fazla başvuru halinde A bendinin son fıkrasına göre işlem yapılır.

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

MADDE 14-

A) Demirbaş kayıt Defteri kütüphane koleksiyonuna kazandırılmış kitaplar, kitabın türü kaç takım olduğu ve kaset sayısı ile temin edildiği dönemdeki mali değeri ile bu deftere kayıt olunur.

Herhangi bir nedenle kullanılmaz hale gelen ve kütüphanede yok olan kitaplar kütüphane yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla bu deftere işlenerek kitabın kaydı silinir.

B) Karar defteri kütüphane yönetim kurulu tarafından alınan kütüphaneye ilişkin bütün kararlar bu deftere işlenir. Yönetim kurulunun toplanmaması nedeni ile karara bağlanmayan konulara ilişkin kütüphane işletme müdürünün kararı bu deftere kaydedilir. Ve yönetim kurulu kararı olarak uygulanır.

C) Evrak kayıt dosyası kütüphane faaliyetlerine ilişkin gelen bütün dilekçeler ile cevapları genel evraktan numara almış olarak bu dosyada saklanır.

D) Zimmet defteri kütüphane tarafından hizmete sunulan kitapların kütüphaneden çıkışı ve kütüphaneye iade edilişleri tarih sırasıyla bu deftere kaydolunur ve teslim alanın imzası veya gönderi belgesinin tarihi ve numarası kaydolunur. Konu ile ilgili defter matbuat yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

OKUMA ESNASINDA KİTAPLARIN TABİ OLACAKLARI KURALLAR

MADDE 15- Sesli kütüphane stüdyoda okutulacak kitapların okutulma usul ve esasları ile kontrolün nasıl yapılacağı kütüphane yönetim kurulu tarafından alınan ve genel merkez yönetim kurulu tarafından onaylanan karar ile düzenlenecek şartnameye tabidir.

İş bu yönetmelik 06.11.1988 tarihli genel kurulda kabul edilmiş olup 18.04.2004 tarihli yönetim kurulu toplantısında değiştirilerek 15 madde olmak üzere kabul edilmiştir.
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?