Toplam Ziyaretçi Sayısı : 415.987    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 110    Son Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Tel : 0216 345 35 25

Öğrenci Burs Yönetmeliği

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ

TANIM

MADDE 1- Bu Yönetmelik Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından dernekçe verilen öğrenci burslarını düzenlemek üzere 19.08.2006 tarihli karar ile kabul edilmiştir.

AMAÇ
MADDE 2- Dernek Ana Tüzüğünün 3. maddesinde yer alan çalışma konularından birini teşkil eden, açık veya örgün olarak, orta veya yüksek okula veya, lisans ve lisans üstü eğitime devam eden görme engelli üye öğrencilerin eğitimini desteklemek için maddi kaynak temin etmek; başarılı öğrencileri teşvik etmek, dernek ile, bünyesinde kurulan diğer birim ve kuruluşların çalışmalarına aktif olarak katılan öğrencileri, ödüllendirmek; ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamaktır.

KAPSAM

MADDE 3- Bu Yönetmelik Dernek Genel Merkez ve Şubelerini, kapsar.

BURS ALMA HAKKI

MADDE 4- Bir öğrencinin Türkiye Görme engelliler Derneği genel merkez veya şubelerinden burs alabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması zorunludur.
A) Kişinin, hala, açık veya örgün olarak, orta veya yüksek okula veya, lisans ve lisans üstü eğitime devam ediyor olması.
B) Görme gücünün en az yüzde kırkını kaybetmiş olması.
C) Baş vuru tarihinde, kendisinin veya kanuni temsilcisinin dernek üyesi olması.
D) Bir iş yerinde tam zamanlı olarak çalışıyor olmaması.
E) Kayıtlı bulunduğu sınıfta, ders tekrarının bulunmaması.
F) Diğer kurumlardan aldığı burs toplamının bürüt asgari ücretin ½ ni aşmaması.

BAŞVURU

MADDE 5- Burs başvurusunda bulunacak öğrenci veya kanuni temsilcisi, 30 kasım gününe kadar aşağıda belirtilen belgeleriyle derneğe müracaat eder.
A) Derneğe hitaben yazılmış olan ve üye kayıt numarasını içeren dilekçe veya baş vuru formu.
B) Öğrenci belgesi.
C) Görme engelini açıklayan, uzman kuruluştan alınmış sağlık raporu.
D) Bir önceki sınıftan tekrar olmadığını gösterir, karne, not çizelgesi vb.
E) Dernekçe, tarafına verilecek olan görevleri kabul edeceğini ve beyan ettiği bilgi ve belgelerden gerçeğe aykırılığı tespit edilenlerinin bulunduğu hallerde hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, almış olduğu bursları ayrı bir takibata gerek kalmaksızın, faiz ve yasal cezaları ile geri ödeyeceğini belirten taahhütname.
F) Ailenin durumuyla ilgili olarak:

1. Gelir durumuna;
2- Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına;
3. Ailedeki özürlü sayısına ve niteliğine;
4. Öğrenci sayısına,
dair beyanı ile, bunlara ait belgeleri.

G- E ve F bentlerinde belirtilen beyannameler; 18 yaşından küçük çocuklar için, kanuni temsilcileri tarafından verilir.
Belgeler, Şubelerin bulunduğu yerlerde Şube Başkanlıklarına, diğer yerlerde Dernek Genel Başkanlığına elden veya posta yoluyla ulaştırırlar.
Geç ulaşan başvurularda kişinin ispatı halinde postaya veriliş tarihi baş vuru tarihi olarak kabul edilir.

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

MADDE 6- Müracaatlar Yürütme Kurulu tarafından Eğitim Kültür Raportörünün ve/veya komisyonunun görüşü de alınarak aşağıdaki önceliklere göre incelenir;

A) Öncelikle, bu yönetmeliğin, 2, 3, 4 ve 5. maddelerinde aranan şartları taşımayanlar değerlendirmeden çıkarılır ve reddine karar verilir. Bu tür baş vurular, itiraz olmadıkça, yönetim kurulunda görüşülmez.
B) Sonrasında; başvurular, orta öğretim, ön lisans, lisans, lisans üstü guruplarına ayrılır ve her gurup, kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulur.
C) Değerlendirmeler 100 puan üzerinden aşağıdaki dağılıma göre yapılır.

1. Öğrencinin koşullarına uygun olarak verilen görevlerden yerine getirilme oranı, toplam 25 puan; üzerinden oranlanarak hesaplanır.
2. Öğrencinin anne/babasından özürlü olanın bulunması 10 puan.
3. her özürlü kardeş için 5 puan; en çok 3 kardeşe kadar.
4. Tamamlanan her sınıf için 5 puan.
5. Bir önceki sınıftaki, orta dereceyle sınıf geçme 3, iyi dereceyle sınıf geçme 7, pekiyi dereceyle sınıf geçme 10 puan. İlk sınıfa kaydolanların, bitirmiş oldukları okuldaki mezuniyet notları değerlendirilir.
6. Üyesi bulunulan diğer gönüllü kuruluşların, düzenli olarak gerçekleştirilen sosyal faaliyetler veya mesleki veya yeteneğe bağlı uğraşılar ile, diğer kuruluşların her birinden alınan bursların her biri için 4 puan; bu alanda verilecek puan 20.
7. bu şekilde oluşturulan sıralamada, eşitliğin ortaya çıkması durumunda, ailesi daha az gelire sahip olan öğrenciye öncelik tanınarak sıralama yapılır.

D) oluşan sıralama en geç takip eden yılın ilk yönetim kurulunda görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından başvurusu onaylanan öğrenci burs almaya hak kazanır. Sonuç 1 aylık süre içerisinde taraflarına bildirilir.

BURSİYERLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7-
A) Burs almaya hak kazanan her öğrenci Ocak ayından geçerli olmak üzere 9 ay süreyle aylık burs alır.
B) Her öğrenci burs almaya devam ettiği süre içerisinde genel ahlak kurallarına, dernek tüzük ve yetkili organ kararlarıyla, yönetmeliğin aramış olduğu, bursa hak kazanmaya dair koşullarına uymak zorundadır
C) Derneği , verilen görevler ölçüsünde tanıtmaya çalışır.
D) Derneğin maddi ve manevi zarar görmesine engel olur.

BURSLARIN SONA ERMESİ

MADDE 8- Burslar;

A) 9 aylık sürenin sonunda normal şekilde sona erer.
B) 7. maddede yer alan yükümlülüklerine uymayan kişilerin bursları, durumun tespit edildiği tarihte, yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir.
C) Bu yönetmeliğin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen hususlarda yanlış bilgi ve belge vermiş olanların bursları durumun tespit edildiği tarihte, yönetim kurulu kararı ile sona erer.
D) Bur siyerin ölümü halinde burs sona erer

YAPTIRIMLAR

MADDE 9-

A) Bu Yönetmeliğin 7. maddesine aykırı davrandığı tespit edilen öğrencilerin, bursları, durumun tespit edildiği tarihte kesilir ve her ne suretle olursa olsun durumun tespit edildiği tarihten sonraki burslarını alamaz.
B) Bu yönetmeliğin 4. ve 5. maddelerine aykırı biçimde beyanda bulunarak, burs almaya hak kazananların, bursları durum tespit edildiği anda kesilir. almış olduklarını ise, reeskont faizi ve meydana getirmiş oldukları zararları ile birlikte yüzde elli fazlasıyla geri öderler.
C) Dernekten burs alan öğrencilerin, bursun sona erdiği tarihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde dernek üyeliğinden ayrılmaları veya aleni biçimde derneğin tüzük, faaliyet ve yetkili organ kararlarına karşı davranış geliştirmeleri nedeniyle ihraçları halinde almış oldukları burslar, tespitin yapıldığı tarihe kadar işlemiş faizleri ile birlikte yüzde elli fazlası ile geri alınır.

BURS FONU

MADDE 10-

A) Dernek Genel Merkez ve burs verilmesini amaçlayan Şubeler, dernek adına açacakları bir banka hesabıyla bir fon, oluşturmak durumundadırlar.
B) Fonda toplanan kaynakların yıl sonu itibarıyla yarısı bir sonraki yılda burs tahsisatı olarak Yönetim Kurulu tarafından ayrılır.
C) kalan kısım fonun geliştirilmesi amacıyla değerlendirilir.

BURS FONU GELİR KAYNAKLARI

MADDE 11

A) Öğrenci bursu olarak kullanılmak üzere yapılan şartlı bağışların % 95'i.
B) Yardım toplama kanununa göre düzenlenen kampanyalara konulan yüzde 3'lük pay.
C) fon kaynaklarının kullanımından elde edilen faiz gelirlerinin tümü.
D) Diğer gelirlerin %5'i.
E) Yönetmelik uyarınca geri alınacak paraların tamamı.
F) Doğrudan burs vermek amacıyla düzenlenen kampanyalardan elde edilen gelirin konuyla ilgili masraflar dışında kalan kısmı burs fonu kaynaklarını oluşturur.

SAĞLAYICILAR

MADDE 12- Dernek, 11. maddede toplanan fon kaynakları ile burs verebileceği gibi, burs sağlayıcısı kişi ve kuruluşlar kanalıyla elde edeceği kaynaklar ile de burs verebilir.
Bu amaçla düzenli olarak katkıda bulunanlara sağlayıcılar denir.

SAĞLAYICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 13- A) kişiler, Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve bir öğrencinin 9 aylık alacağının karşılığı katkıda bulunmak taahhüdünü vermek suretiyle sağlayıcılığa hak kazanırlar.

B) Sağlayıcıların belirtilen miktardan daha fazla katkı yapma hakları vardır.
C) Sağlayıcılar, katkılarını yılda bir defada yapma hakkına sahip oldukları gibi, en geç burs ödemelerinin sona erdiği ayda bitmek üzere taksitli biçimde de yapabilirler.
D) Ödemeleri, bizzat kendileri, öğrencinin banka hesabına burs karşılığını yatırmak biçiminde yapabilecekleri gibi, Dernek hesabına yatırarak ta, yapabilirler. Şu kadar ki doğrudan ödeme yapanların, konuyla ilgili diğer giderleri taraflarına aittir.
E) Sağlayıcılar, taahhüt altına girerken, konuyla ilgili bir sözleşmeyi dernek tüzel kişiliği ile imzalarlar ve bu sözleşmenin yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
F) Sağlayıcı bu sözleşmeyi imzalamakla, taahhütte bulunduğu katkıyı sözleşmede belirtilen şekliyle yerine getirmek zorunda olur ve aynı zamanda, bu yönetmelik çerçevesinde burs almaya hak kazanan öğrencilerden tarafIına verileni kabul etmek, dernek yönetim kurulu tarafından konuyla ilgili olarak alınacak kararlara uymak yükümlülüğü altına girer.
G)Sağlayıcılar hangi öğrenciye burs verdiklerini bilme hakkına sahiptirler. Ancak, öğrenci ile bu yönetmelik dışında kuracakları diğer diyaloglarla ilgili derneğin sorumluluğu bulunmayacaktır.
H) Dernek, Öğrencinin başarı durumuna ilişkin bilgilerini sağlayıcılara vermekle yükümlüdür.
İ) Sağlayıcıların, Dernek kanalıyla burs vermeleri ve talep etmeleri halinde, dernek, bu kişilere yapılan ödemelere ait kayıtların bir örneğini, sağlayıcılardan, konuyla ilgili olanına vermek zorundadır.
J) Sağlayıcıların, doğrudan ödeme yaptıkları koşullarda, taahhüt ettikleri miktar ve yönetmemin dışına çıkma hakları yoktur.
K) j. Bendine aykırı davranan sağlayıcılardan, taahhütlerinde belirttikleri miktar aynen tahsil olunur.

KONTENJAN TESPİTİ

MADDE 14-
A) Burs fonunda oluşan birikim ile, sağlayıcılarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde dernek Yönetim Kurulu her yılın ilk yönetim kurulu toplantısında bursiyer sayısını tespit eder.
B ) Bu amaçla bir önceki yıl itibarıyla oluşan fon kaynaklarının en fazla %50' si kullanılır.
C) Bursiyerliğe hak kazandırma işlemi için,

1. Öncelikle, en yüksek taahhüdü veren sağlayıcılardan başlanmak üzere, en yüksek pupanı alan öğrencilere, burs tahsisi yapılır.
2. Sağlayıcıların bitmesini müteakip, fon kaynaklarından yapılan tahsisat karşılığı bursiyerler belirlenir.
3. Bu aşamada, öncelikle orta dereceli oku öğrencilerine, daha sonra sırasıyla, lisans, ön lisans, lisans üstü başvuru sahiplerine tahsisat yapılır.

D) Fonun Geri kalan kısmı ile, kontenjan fazlası pay, fonun geliştirilmesi için kullanılır.

E) Yıl içerisinde elde edilen fon gelirleri fonun geliştirilmesi için değerlendirilir ve yeni burs kontenjanı açılmaz.

BURS MİKTARI

MADDE 15- Her yıl ödenecek olan aylık burs miktarları, orta dereceli okul öğrencileri için, brüt asgari ücretin yüzde onu, diğer öğrenciler için ise, yüzde yirmisidir.
Bu tutar, 1 ocak günü yürürlükte bulunan asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanır.

KAVRAMLAR

MADDE 16- Bu Yönetmelikte yer alan ifadelerden,

Bursiyer : Türkiye Görme Engelliler Derneğinden burs almaya hak kazanan görme özürlü açık ve örgün orta öğrenim , yüksekokul, lisans ve lisans üstü eğitim gören öğrencilerini;
Dernek: Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkez ve Şubelerini;
Sağlayıcılar: Belirlenen tarife üzerinden en az bir öğrencinin bir yıllık bursu karşılığı ekonomik katkıda bulunmayı taahhüt eden kimseyi. İfade eder.

YÜRÜRLÜK

MADDE 17- Bu Yönetmelik 19.08.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

MADDE 18- Bu Yönetmelik Dernek Yönetim Kurulunun denetimi altında Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarınca yürütülür.

GEÇİCİ MADDE : Bu yönetmeliğin 5 maddesinin a bendindeki ve 10 maddesinde ön görülen yönetmeliğin hazır olmaması ve eski yönetmeliğin ihtiyacı karşılaması nedeniyle bu sene için uygulanmayacaktır.
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?