Toplam Ziyaretçi Sayısı : 154.109    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 134    Son Güncelleme Tarihi : 30.04.2024
Tel : 0216 345 35 25

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 22. DÖNEM FAALİYET PLANI

GİRİŞ:

Derneğimiz, Türkiye genelinde açmış olduğu şubeleri ile hizmet vermeyi amaçlayan, görme özürlülerin örgütlenmeleri ile onların, kendi geleceklerine dair düzenlemelerde söz ve karar sahibi olmalarını esas kabul eden ilkelerin savunucusudur.

Bu özelliklerinden dolayı, konuları yerel bir anlayışla ve sadece boş vakit değerlendirme boyutuyla ele alamayacak kadar önemli ölçüde sorumluluğa sahiptir.

Bunun için, bir durum tespiti yapmak gerekecektir.

Tespitler:

A) 2004 yılındaki dernekler kanunuyla başlayan gönüllü birliktelikleri anlayamadığı için, bu süreçte, özde demokrat olmadığı halde, sözde demokrasiyi, kendi düşünceleri doğrultusunda talep eden, bir yandan statükoya karşı çıkarken, diğer yandan da, bunun güvencesini arayan bazı kimselerin halen, örgütte kendilerine yer bulmaya gayret ettikleri, yaşanan örneklerle ortaya çıkmaktadır. bir süre daha, böyle olmaya da devam edecektir.

B) Derneğimizin de içerisinde bulunduğu ve ağırlıklı olarak görme özürlülerin öncülük ettiği, bir başka mücadele sürecini de özürlüler yasası meydana getirmiştir. 1991 yılında başlayan ve son 15 yılı etkileyen özürlüler yasası mücadelesi de 2005 yılında yasanın kabulü ile sona ermiş, cumhuriyet döneminde özürlülerin talep etmeyi başardıkları hakların yaklaşık yüzde 65'i bu yasa ile güvence altına alınmış bulunmaktadır. Yasa bağlamında da sivil toplum örgütlerinin artık, bir yol haritasına sahip oldukları kabul edilmeli ve elde edilen kazanımların hayata geçirilmesinin çareleri oluşturulmalıdır.

C) 60 yıldan bu yana devam eden örgütlenme arayışı, hala belirli bir sonuca bağlanamamış, gerek nitelikli yönetici kadrolarının yetiştirilmesi konusunda, gerekse derneklerin kalıcı gelir kaynaklarına sahip olamamaları, günümüzün en önemli sorunlarını meydana getirmeye devam etmekte, birleşerek aynı amaç için ortak kaynak ve kadro kullanımı yerine, derneklerin, belirli gurupların çıkar temini için kullanıldığı yerler haline dönüşmesi, kadro kazanımı konusunda güçlüklere neden olduğu gibi, kaynak israf larını arttırmakta, asli işlerin yerini varolabilme mücadelesi almaktadır.

Geçen 10 yıllık süre, bu tesbitleri değiştirmediği gibi, duyulan kaygılar gerçeğe dönüşmeye, işler ise, daha kötüye ve ilkesizliğe doğru yol almaya devam etmektedir.

Bu durum, yukarıdaki sorunların geçen sürede ortadan kaldırılamadığına işaret ettiğinden, görevlerin 22. dönem yönetim kurulunun önünde durmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır

Yaşanan geçiş döneminin ortaya çıkarttığı mahsurlarda bulunmaktadır.

Bunlar:

1. Dernekler kanununun değişimi ile sağlanan örgütlenme özgürlüğünde, ifrada kaçılmış, örgütlenme özgürlüğü, adeta örgütlenmeme özgürlüğüne dönüşmüştür. bir başka deyimle, örgütlerin gereksizliğine varan bir anlayışla, kullanılır olmuştur.

2. Tek çatı altında engellilerin temsilini sağlama mücadelesi veren örgütler, sağlanan dış kaynaklar ve desteklerle, bir arada durmamaya özendirilmişler, adeta birlikten yana tavır almayanlar ödüllendirilmiştir.

3. Bunun devamı olarak, otoriter ve diktatör ülkelerin kabul gören bir modeli ülkemizde uygulanmaya başlanmış, merkezi ve yerel yönetimlerin uzantısı haline gelen, temsil edilenlerin talepleri ile, sağlanan kaynakların şehveti arasındasıkışan , kişilik ve kimlik kaybına uğramış, adı sivil toplum örgütü olan yapılar ortaya çıkmıştır.

4. Bu da, bir yandan talepleri cevaplayamamakla, taban nezdinde itibar kaybetmeye, diğer yandan talep sahiplerinin sesini kesmek için tampon yapılmakla diyet almaya, dahası, alınan bu diyetle belirli kadroları beslemeye hizmet eden, yapıyı ön plana çıkarmıştır.

5. 1991 yılının demokratik kör dernekler birliğine vicut veren derneklerin, en temel ilkelerinden birisi olan ahte vefa ilkesi, göz ardı edilmeye, ortaya çıkan ve kurumsallaştırılması gereken, çatı örgütler daha az önemsenmeye, zaman zaman ego ve itiraslar için tatmin aracı yapılmaya, liyakat ve bilginin yerine, gündelik hesapların önemsendiği, bir yörüngeye doğru hızla yol alınmaktadır.

6. Özürlüler yasası ile elde edilen kazanımlar, hükümet ve bürokratların üstün gayretleri ile, adeta kullandırılmamakta, yasal güvenceye sahip haklar, yönetleliklerle bloke edilmiş, bir yandan sorundan muzdarip olanların kendilerini ifade edememelerinin sağladığı fırsat ile hoyratça hareket etmeye imkan bulanlar, diğer yandan, zor durumdaki bu kimseler adına hareket edermişcesine kendi menfaatini sağlayan çevreler, engellinin adeta bir ticari meta haline dönüşmesini, insani unsurlardan çok, ederinin ne olduğu anlayışınının ön plana çıktığı bir döneminyaşanmasını sağlamaktadırlar.

Yönetim kurulumuz, yukarıdaki tespitler ile, genel kurul kararları ışığında derneğimizin önümüzdeki üç yıllık süreden meydana gelen 22. dönemini aşağıdaki program ile değerlendirmeyi benimsemiştir.

1.Genel politikalar:

1.1) Zamanla biçim değiştirerek yeniden hortlayan, engellilerin istismarı meselesi, çıkar temin eden çevrelerle, bunlara, bilerek veya bilmeyerek, vasıta olan engellilerin yüzünden, yükselme tirendine geçmiş, engellilerin, üzerinden geçinmeye talip asalaklar türetmiştir. Dolayısıyla, istismarcılık yapmak suretiyle, çıkar odağı haline dönüşen çevrelerle mücadele edilecektir.

1.2) Bakım hizmeti aylığının, gerçek ihtiyaç sahiplerinin dışındakilerce kullanılmasından doğan, engellilere yönelik ayrımcı anlayışın kaldırılması için mücadele edilecek.

1.3) Üyesi olduğumuz Türkiye Körler Federasyonu'ndaki etkinliğimizin korunmasına, görme engelliler spor federasyonu'nun ilkesel bir çizgiye oturtulmasına, başkaca, yeni oluşumların mevcudiyetinde, aynı amacı taşıyanlarla işbirliği yapılmasına çalışılacak.

1.4) Alan dışındaki yapılanmaların, engellilik politikalarının, vizyonumuza uygun hale getirilmesi için çaba sarfedilecek.

1.5) Görme engellilerle ilgili bilgilendirici kitapçıklar hazırlanacak.

2. Eğitim kültür ve spor alanında:

2.1) Öğrencilere yönelik burs uygulamalarına devam edilecek.

2.2) Talepler doğrultusunda, görme engellilerin ihtiyaç duyduğu derslerle ilgili destek sağlanacak, çeşitli alanlarda nitelik ve meslek kazandırıcı kurslar açılacak.

2.3) Hizmet içi eğitimler, tüzük çerçevesinde verilmeye devam edilecek.

2.4) Kulüpleşme sürecini tamamlamamış şubelerin, bu eksikleri giderilecek, şartları uygun olan üyelerin sportif etkinliklere yönlendirilmesi sağlanacak. sporcu kazanımı için, okullarda, öğrencilere yönelik taramalar yapılacak. Sporcularımızın klasmanlarına uygun takımlara dağıtılmasıyla, derneğimizin şubeleri marifetiyle kurulan kulüplerinin her ligde en az bir tanesinin mücadele etmesi için çalışmalar yapılacak.

2.5) Görme Engelli kimliğinin oluşturulması için geniş kapsamlı bibliyorafik ve biyografik bir çalışma yapılacak.

2.6) Kütüphanecilik faaliyeti, Braille ve elektronik imkanlarla birlikte, ihtiyaç doğrultusunda yeniden düzenlenecek.

2.7) Sporun Tüm branşlarında, görme engellilerin düzenli olarak çalışabilecekleri bir tesisin kurulması için çalışılacak.

2.8) 150 okulda görme engellileri tanıtıcı seminerler düzenlenecek.

2.9) Çeşitli spor kulüplerinde faaliyet gösteren üyelerimizin tesbiti yapılarak, katılacakları, sporcu haklarının ve karşılaşılan sorunların ele alınacağı bir çalıştay düzenlenecek.

2.10) Görme engellilerin ailelerine danışmanlık hizmeti verecek birimlerin kurulması sağlanacak.

2.11) Okul öncesi yaş gurubu için, oyun ve eğitim odalarının kurulması sağlanacak.

2.12) Ticari amacıda bulunan, bir sanat merkezinin kurulması sağlanacak.

2.13) Görme engelli öğretmenler çalıştayı düzenlenecek.

3) Mali İşler ve istihdam, rehabilitasyon alanında:

3.1) Dernek ve şahısların içerisinde yer alacağı bir şirketin kurulmasıyla, yapılacak işlerin ekonomik alt yapısının oluşturulmasına çalışılacak veya Ekonomik dayanışmanın sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan bir alanda faaliyet gösterecek bir Kooperatif kurulacak.

3.2) Düğün salonu, kafe, pansiyon, otel, sayfiye yerleri, işletmecili vb bir alanda, faaliyet gösterilmek suretiyle, kalıcı gelir kaynağı oluşturulmasına çalışılacak. Derneğin rehabilitasyon açmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.

3.3) Şube ve genel merkezin ortak hareket etmelerini sağlayacak merkizi muhasebe sistemi oluşturulacak. Bütçe disiplini sıkılaştırılarak, giderlerin birleştirilmesine çalışılacak.

3.4) İşsiz üyelerin tespiti yapılacak, kalifikasyonları için kurslar açılacak, istihdam amaçlı projeler yapılacak.

3.5) Görme engellilerin istihdam edilebileceği yeni iş alanlarının tesbiti için araştırmalar yapılacak. Varolan imkanların azami ölçüde kullanılmasına çalışılacak.

3.6) Dernek iktisadi işletmesi merkezileştirilecek.

3.7) Dönem içerisinde, şube denetimleri en az birer defa yapılacak.

3.8) En az bir yöneticinin tam zamanlı olarak profosyonelleştirilmesi gerçekleştirilecek.

4) Basın Yayın ve Sosyal işler alanında:

4.1) Dernek web sayfasının güncellenerek, düzenli hizmet vermesi sağlanacak.

4.2) Ulusal radyoların birinde haftalık yazı veya programlar yapılacak.

4.3) Görme engellilerin toplumsal entegrasyonun gerçekleşmesinde ihtiyaç duyacakları, prezentasyonun sağlanması için, destek verilecek.

4.4) Dini ve milli gün ve haftaların etkin değerlendirilmesine özen gösterilecek.

4.5) Piknik, tatil ve kamp benzeri bilgilenme ve eylenmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlenecek.

4.6) Üyelerin düğün, ölüm, doğum vb. özel gün ve ritüellerinde dayanışma gösterilecek.

4.7) Sosyal ve elektronik medya ve iletişimin imkanlarından faydalanılarak, derneğin etkinliğinin yansıtılmasına çalışılacak.

4.8) Çanakkale şubesi tarafından çıkarılmakta olan gazetenin tüzel kişiliğin tamamı tarafından sahiplenilmesi ve merkezileştirilmesi konusu ele alınacak.

4.9) Doğal hayattan görme engellilerce dokunularak tanınamayan bitki ve hayvanların gerçeğe uygun maketleri veya doldurulmuş büstlerinin sergileneceği bir müzenin açılmasına çalışılacak.

5) Teşkilatlandırma ve hukuk alanında:

5.1) Kayseri, Sivas, Eskişehir, Bursa, Ankara illerinden en az ikisinde yeni şubenin açılması gerçekleştirilecek.

5.2) Kayıtlı üye sayısının yıllık en az 140 adet arttırılması sağlanacak. Bunun için çeşitli teşvik yöntemleri uygulanacak.

5.3) Üyelerin, üye oluş amaçları belirlenerek, uygun süreç ve etkinliklere aktif katılımları sağlanacak.

5.4) Engelli hakları ve yargılamalarıyla ilgili faaliytte bulunacak bir büronun oluşturulması gerçekleştirilecek.

5.5) Anketin güncellenmesiyle, tabanın taleplerine uygun biçimde çalışmaların geliştirilmesi sağlanacak.

5.6) Üyeleri, engelli hakları konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulacak.

5.7) İmza konusunda çalışmalarda bulunulacak.

5.8) Erişilebilirlikle ilgili etkin çalışmalar yapılacak.

5.9) Şube başkanlar kurulu toplantıları, ihtiyaçlar ölçüsünde yapılacak.

5.10) Tüm şube ve genel merkezde düzenli genel üye toplantıları yapılmaya devam edecek.

6) İdari alanda

6.1) Sponsorlar marifetiyle, insan kaynakları giderlerinin azaltılmasına çalışılacak.

6.2) Merkezi bir bilgisayar ve yazılım sistemiyle, tüm işlemlerin online gerçekleştirilmesine çalışılacak.